Tuesday, October 28, 2008

ကမၻာ့ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း


၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္စတင္ၿပီး ယေန႕ထိတိုင္ ျဖစ္ေနသည့္ ကမၻာ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမွာ ကမၻာ့စီးပြားကပ္ႀကီး (the Great Depression) အၿပီး အဆိုး၀ါးဆံုး စီးပြားေရး ခက္ခဲမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား၏ အၾကပ္အတည္းဆိုက္ေရာက္မႈမွ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားကို အစိုးရမွ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ Crisis သည္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတိုက္သာမက အာ႐ွတိုက္႐ိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္မ်ားအထိပါ ဆက္တိုက္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ၄င္းအခက္အခဲသည္ ေငြေၾကးအျဖစ္သို႕ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ Liquidity Problem အျဖစ္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ားမွ အခက္အခဲအား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းၫိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾက ေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ ။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွပင္ ကမၻာတ၀ွမ္းစီးပြားေရးအခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕လာရသည္။ ၄င္းတို႕ထဲတြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္း ႀကီးလာျခင္း၊ ကမၻာတ၀ွမ္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္လာျခင္း၊ ေငြေခ်းမႈ အေၾကြး၀ယ္ယူမႈမွ ျပႆနာေပၚေပါက္လာျခင္းအျပင္ ဘဏ္ႀကီမ်ားမွ ေဒ၀ါလီခံသြားရျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္ ။

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း
၂၀၀၃ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈအားသည္ 1980-2000 Great Commodities Depression ကာလအၿပီး ျပန္လည္၍ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ေရာင္းခ်မႈအား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏႈန္းတက္လာခဲ့ရာမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ား အဆမတန္တိုးတက္လာသျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ား၏ စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး Stagflation ဟုေခၚသည့္ Demand ႏွင့္ Employment တိုးတက္လာျခင္းမ႐ိွဘဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ Globalization အေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာခဲ့သည္ ။

သတင္းဌာနမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီမွစ၍ ကမၻာတ၀ွမ္းေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈမွာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ IMF ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ Inflation သည္ ေရနံတင္ပို႕ ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ ။ ILO ၏ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ယခုေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ကမၻာတ၀ွမ္း အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ သန္း ၂၀ အထိ ႐ိွလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခက္အခဲ
၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ပစၥည္းေပါင္ႏွံမႈျပႆနာ (Mortgage Crisis)ႏွင့္ ေဒၚလာ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်သည့္ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကာလကပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီဟု ေလ့လာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ယံုၾကည္ထားၾကသည္ ။ Federal Reserve ၏ ယခင္သဘာပတိျဖစ္ခဲ့သူ Alan Greenspan မွ US တြင္ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကးျပႆနာသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးမွစ၍ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္ ။

July ၁၁ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အႀကီးဆံုး အေပါင္လက္ခံသည့္ Indy Mae အား အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ September 13 တြင္ Lehman Brothers မွ တဖန္ေဒ၀ါလီခံသြားခဲ့သည္။ အျခား ေ႐ွ႕ေဆာင္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ Merill Lynch အားလည္း အေမရိကန္ ဘဏ္ႀကီး (Bank of America) မွ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ Lehman Brothers ေဒ၀ါလီခံခဲ့ရသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဏ္(၁၀)ခုမွ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၀)ဘီလီယံအား အေရးေပၚ ရံပံုေငြအျဖစ္ မတည္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအျပင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြင္း September လအထိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း ေဒ၀ါလီခံခဲ့ရသည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၈၁)ခု ႐ိွခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအစိုးရ Secretary of Treasury မွ တင္ျပသည့္ အထူး အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္အား သမၼတဘု႐ွ္အစိုးရမွ ကြန္ဂရက္သို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ကြန္ဂရက္၌ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး $ 700 Billion ႐ိွ Bailout plan အား Congress မွ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ $ 700 Billion ႏွင့္အတူ Emergency Economic Stabilization Act 2008 ကိုပါ ျပဌာန္းၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ Financial Crisis အား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နည္းတူ EU ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ (၁၈)ရက္ႏွင့္ (၁၉)ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ ဆာကိုဇီ၊ ဥေရာပသမဂၢဥကၠဌ ဟုိေဆးမင္ႏူရယ္ဘာ႐ိုဆိုတို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး သမၼတဘြတ္႐ွ္မွ လာမည့္ႏို၀င္ဘာ (၁၅)ရက္ေန႕တြင္ ၀ါ႐ွင္တန္၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ိွသူမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ခုကို လက္ခံက်င္းပသြားမည့္ အေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

ကြန္ရက္မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ $ 700 Billion မွ ကနဦး $ 125 Billion အား ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အေမရိကန္ဘဏ္ႀကီး (၉)ခု၏ ႐ွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ 125 Billon ေဒၚလာအားလည္း ပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ထားခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ ယခုအခါ U.S Treasury အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း႐ိွ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေငြေၾကး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္အကူူေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္သစ္ အျဖစ္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားထံမွ အေပါင္ေငြမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္႐ိွသည္ ။

ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ Treasury Secretary ဟင္နရီေပါလ္ဆင္၏ ကူညီေရးအစီအစဥ္ကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႕သြားေစမည္ျဖစ္သည္ ။ ေပါလ္ဆင္အေနျဖင့္ သူ၏မူလ Financial rescue program အစီအစဥ္အား ခန္႕မွန္းထားၾကသည္ထက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေစ်းကြက္ပ်က္စီးလာသည့္အတြက္ Equity ႐ွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္လာရသည္ ။ ဘဏ္ႀကီး (၁၀၀)၊ insurance ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Financial Services Roundtable မွလည္း US Treasury အား ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္အား insurance ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေၾကးပြဲစား လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွလည္း အစိုးရထံသို႕ ၄င္းတို႕၏ ႐ွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ရ႐ိွေစႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ႐ိွသည္ ။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
အာ႐ွႏွင့္ ဥေရာပမွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ (၂)ရက္ၾကာေတြ႕ ဆံုၿပီး လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအခက္အခဲကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ႐ွာေဖြေနၾကသည္။ စေနေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ၄င္းတို႕က မိမိတို႕အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို ေငြေၾကးအခက္အခဲကပ္ႀကီးအား ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ ရ႐ိွထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အျမင္မ်ားကို ေနာက္လတြင္ ၀ါ႐ွင္တန္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးသြား ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႕မွ ဆက္လက္၍ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို လမ္းညႊန္မႈေပးမည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအား အကူအညီေပးရာတြင္ IMP မွ ဦးေဆာင္သြားရန္ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ၀မ္ၾကားေပါင္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ "ကမၻာ့စီးပြားေရးအေပၚ ယခုေငြေၾကးျပႆနာမွ အမွန္တကယ္ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္နည္းလမ္းအားလံုးကို အသံုးျပဳသြားရပါမည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၀မ္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈအနည္းငယ္သာ ႐ိွေသးေသာ္လည္း ကမၻာတ၀ွမ္း ၀ယ္လိုအား ေလ်ာ့ဆင္းမႈေၾကာင့္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိ္ဳးတိုးတက္မႈနဲ႕ ေရာသြားလိမ့္မည္္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၄%သို႕ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီပြားေရးအင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ ။

IMF အေနျဖင့္လည္း အိုက္စလန္မွ စ၍ ပါကစၥတန္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ႏိုင္ငံထံသုိ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ႏိုင္ေရး ၫိွႏိႈင္းလ်က္႐ိွသည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒၚလာ 4 Billion ခန္႕အထိကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျပန္လည္ နလန္ထူလာေရးအတြက္ ပမာဏျပရန္အတြက္ ကတိက၀တ္ ျပဳထား ခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ကမၻာ့ေငြေၾကးျပႆနာသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြး တိုင္းျပည္အမ်ား ခံစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲမွာ ၾကာ႐ွည္စြာျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္႐ိွသည့္အတြက္ ကမၻာတ၀ွမ္းႏွင့္ ႐ွယ္ယာမ်ား ေသာၾကာေန႕တြင္ ထုိးဆင္းသြားေစခဲ့သည္။ အာ႐ွတြင္ နီေက Average သည္ ၅ႏွစ္အတြင္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ၉.၆% ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္ ထုိ႕အတူ ေဟာင္ေကာင္၊မြန္ေဘႏွင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တို႕ တြင္လည္း အလားတူ ႐ွယ္ယာမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ဥေရာပတြင္လည္းေကာင္း၊ US တြင္လည္းေကာင္း၊ အလားတူ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္၊ယမ္းေငြမ်ားမွာမူ ၁၃ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ၊ US ေဒၚလာတြင္ ၉၄.၆ ယမ္း အထိ ေထာင္တက္ခဲ့သည္ ။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ႏုိင္ငံအားလံုးတို႕အေနျဖင့္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကး အခက္အခဲအား ပူးေပါင္း ေျဖ႐ွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြလ်က္႐ိွေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ရပ္တန္႕သြားမည့္ အရိပ္ အေျခအေန မေတြ႕႐ိွေရးေသးေပ ။

လင္းဦး(စိတ္ပညာ)

Saturday, October 25, 2008

စမာနဂိုရ္က ႏြားမေပါင္က်ိဴးလိမ့္မည္ေလာ (အပိုင္း-၄)စမာနဂိုလ္ကႏြားမ အေျခအေန

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုတာက normative concept တခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ရွိေနမွာပါပဲ။ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကို agreed-on measurement criteria ေတြနဲ႕ တိုင္းတာသတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီညြန္ျပကိန္းကဏန္းေတြဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ complete picture တခုကိုေတာ့ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တိုးတက္မွဳကို တိုင္းတာေရး၊ ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ေပၚလစီေရးရာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး evidence-based decision making လုပ္ရာမွာေတာ့ အသံုး၀င္လွပါတယ္။


Conventional measurement approach အရ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကို စီးပြားေရးရာ indicators မ်ားနဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုကို Atlas method အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ရတဲ့ Gross National Income (GNI) per capita နဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ low income economy, low middle income economy, upper-middle income economy နဲ႕ high income economy ဆိုျပီး ခြဲျခားပါတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့တိုးတက္မွဳအစီအရင္ခံစာအရ GNI per capita ေဒၚလာ ၉၃၅နဲ႕ ေအာက္ဆိုရင္ low income economy, ေဒၚလာ ၉၃၅ ကေန ၃၇၀၅ အထိၾကားမွာဆိုရင္ low middle income economy, ေဒၚလာ ၃၇၀၆ နဲ႕ ၁၁၄၅၅ ၾကားမွာဆိုရင္ upper middle income economy နဲ႕ ေဒၚလာ ၁၁၄၅၆ အထက္မွာဆိုရင္ high income economy ဆိုျပီး ခြဲျခားထားပါတယ္။


ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ low income economy အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ရဲ႕ GNI per capita ဟာ ေဒၚလာ ၂၈၁ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ GNI per capita ကို အမ်ားဆံုးကေန၊ အနည္းဆံုးအလိုက္ စီစဥ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ႏိုင္ငံမ်ား

GNP per capita ($)

စင္ကာပူ

၂၈၇၃၀

ဘရူႏိုင္း

၂၆၉၃၀

မေလးရွား

၅၆၂၀

ထိုင္း

၃၀၅၀

အင္ဒိုနီးရွား

၁၄၂၀

ဖိလစ္ပိုင္

၁၃၉၀

ွဗီယက္နမ္

၇၀၀

လာအို

၅၀၀

ကမ္ေဘာဒီးယား

၄၉၀

ျမန္မာ

၂၈၁

(source: www.adb.org)


့ဒီဇယားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္အက်ဆံုး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ တခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ဆန္အိုးၾကီးလို႕ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ ဘက္ေပါင္းစံု စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲျခင္းညံ့ဖ်င္းမွဳေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္သြားခဲ့ရပါျပီ။


ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွဳမွာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္း (inflation rate) အေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဇယားကို အရင္ၾကည့္ပါ။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ရဲ႕ GDP deflator (Inflation rate) အေျခအေနပါ။


ႏိုင္ငံမ်ား

GDP deflator (%)

ဘရူႏိုင္း

0.9

ဖိလစ္ပိုင္

2.8

လာအို

3.2

ထိုင္း

3.4

စင္ကာပူ

4.0

မေလးရွား

5.2

ကမ္ေဘာဒီးယား

6.5

ဗီယက္နမ္

8.2

အင္ဒိုနီးရွား

11.5

ျမန္မာ

18.5

(source: www.adb.org)

ဒီဇယားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္မွဳ မရွိဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မွဳေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာပါလို႕ ဆိုလို႕မရပါ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏွဳန္းဆိုတာက ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ မိုက္ကယ္အီဗင္ဆိုခဲ့သလိုပဲ အစိုးရ ေပၚလစီမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကို ည႔န္ျပေနတဲ့ indicator ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါပဲ။ သုေတသနပညာရွင္ Glesakos က စစ္အသံုးစရိတ္ျမင့္မားမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ budget deficit ေတြ၊ public sector လစာတိုးျမွင့္မွဳေတြဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳကို အဓိကျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ၾကီး (International Institute for Strategic Studies) မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ military Balance စာတမ္းမ်ားပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ US$ 171 million ပဲ ရွိရာက တစတစျမင့္တက္လာျပီး၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ US$ 2000 million ေက်ာ္အထိ ႏွစ္စဥ္သံုးစရိတ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလိုစစ္အသံုးစရိတ္တိုးျမင့္လာမွဳေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုး၀ါးစြာ သက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို လက္ရွိေရးေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚသက္ေရာက္မွဳမ်ား စာတမ္းျပီးသြားတဲ့အခါ econometric analysis က ထြက္လာတဲ့ အေျဖမ်ားနဲ႕အတူ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။


Inflation rate အေၾကာင္းဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာက စနစ္က်တဲ့ monetary policy နဲ႕ တည္ျငိမ္မွဳရွိတဲ့ inflationary expectations ေတြအေပၚမွာ အမ်ားၾကီး မူတည္ပါတယ္။ နအဖအာဏာသိမ္းထားစဥ္ ကာလတေလွ်ာက္မွာ ျမင့္တက္လာတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္းေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏွဳန္းတက္မွဳေတြကို အေရးေပၚကုထံုးအေနနဲ႕ လစာတိုးျမင့္တဲ့ ကိစၥတရပ္တည္းကိုသာ စြဲစြဲျမဲျမဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လစာတိုးေပးထားရင္ ၀န္ထမ္းေတြၾကားက အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ မေက်နပ္မွဳေတြကို ထိန္းကြပ္ထားႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ၊ တပ္သားေတြကို လစာနဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြေပးျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႕ လစာတိုးျမွင့္မွဳေတြကို မဆင္မျခင္ အရမ္းကာေရာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရလာဘ္ကေတာ့ လစာတိုးတာနဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေစ်းေတြက တခါထပ္တက္သြားျပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္းကို ဘယ္လိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။


ဒီနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႕ စီးပြားေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ အေျခခံ condition ေတြ ရွိထားရပါမယ္။ ပထမတခ်က္က productivity growth ရွိေနရပါမယ္။ ဒုတိယအခ်က္က inflationary expectations ေလ်ာ့နည္းရပါမယ္။ ဒီလိုေလ်ာ့နည္းဖို႕ဆိုတာကလဲ monetary policy ရဲ႕ credibility ျဖစ္မွဳ၊ deficit ratio၊ အစိုးရဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုး စတာေတြအေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္မရွိပဲ လစာတိုးျမင့္မွဳမ်ားလုပ္ရံုနဲ႕ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။


တခါ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မွဳကို commitment ထားျပီး၊ foreign markets competition ကို enhance လုပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားတယ္ဆိုရင္လဲ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ monetary authorities ေတြအေနနဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို equilibrium value နဲ႕ နီးႏိုင္သမွ်နီးေအာင္ commitment ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ inflation rate ျမင့္မားလာမွဳကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာကို monetary authorities မ်ားကသာ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာမွာလဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏွဳန္းျမင့္တက္လာေစႏိုင္တဲ့ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေနမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- product market နဲ႕ factor market ေတြမွာ အစိုးရ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မွဳေတြ သိပ္မ်ားေနရင္ ဗဟိုဘဏ္က offset ၀င္မလုပ္သေရြ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳဟာ တစထက္တစ ျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေတာ့ ဗဟိုဘဏ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာရွိလာျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုမွာ ဗဟုိဘဏ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက အရမ္းကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ေငြေၾကးအေပၚမွာ demand ရွိေနရံုနဲ႕ မျပီးပါဘူး။ Money supply function ရွိရပါမယ္။ Money supply ကို ဗဟိုဘဏ္ကသာ determine လုပ္ရပါတယ္။ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္အရ money demand နဲ႕ supply ဟာ equilibrium interest rate မွာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ interest rate မ်ားေနရင္ excess supply ျဖစ္ျပီး၊ interest rate နည္းေနရင္ excess demand ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က money supply ကို တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳလုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ Monetary Policy ဆိုတာက ေပၚလစီရည္မွန္းခ်က္ေတြ (ဥပမာ- ၀င္ေငြျမင့္တက္လာမွဳ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မွဳ) စတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မွီေစဖို႕ money supply ကို manipulate လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ေတြက interest rate မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ foreign currency ေတြ၊ bond ေတြ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းစတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ money supply ကို steering လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာေတြကလဲ အိမ္ေထာင္စုေတြ၊ စီးပြားေရးေတြလိုပါပဲ၊ revenues နဲ႕ expenditures ကို balance လုပ္ယူရပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ government budget deficit ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို deficit ေတြကို အစိုးရမ်ားက money creation နဲ႕ ေျဖရွင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ေငြစကၠဴေတြ ရိုက္ထုတ္ျပီး၊ money supply ကို ျမွင့္တင္ပစ္ျခင္းပါ။ ဒီေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳေတြက မတရားတက္လာပါေလေရာ။ ဒီေနရာမွာ Money supply ကို တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ကသာ independent ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ money financing လို႕ဆိုတဲ့ ဒီနည္းလမ္းကို အစိုးရက ေတာင္းဆိုလာေပမယ့္ deficit ratios dynamics ကို ဆန္းစစ္ျပီး လက္ခံမွဳ၊ ျငင္းဆိုမွဳေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္လဲ ဗဟိုဘဏ္ဟာ လံုး၀ independence မျဖစ္ရင္ေတာင္မွ Government Interferences အနည္းဆံုးျဖစ္တဲ့ optimal independence ေတာ့ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ အစိုးရအေပၚမွာ dependent နည္းေလေလ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေလေလပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာက်ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားလံုးကို စစ္အုပ္စုက ၾကိဳးကိုင္ထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ effective monetary policy ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာက လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တခါ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ျပည္သူလူထုအေပၚတာ၀န္မခံေသာ ၾကီးမားလွတဲ့ စစ္အသံုးစရိတ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတခုလံုးက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳေတြ၊ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားကို အဆမတန္လစာတိုးျမွင့္ေပးထားမွဳေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ deficit ျပႆနာကိုလည္း money financing ပံုစံကိုသာ အသံုးျပဳေျဖရွင္းေနတာေၾကာင့္ currency value ကလဲ အဆမတန္ထိုးက်ေနပါေတာ့တယ္။


ဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဘက္ေပါင္းစံုက ပ်က္ယြင္းေနမွဳဟာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားရဲ႕ monetary, fiscal policy ေရးရာ နားမလည္မွဳေတြ၊ ပညာရွင္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ အသိဥာဏ္မရွိပဲ ၀င္ေရာက္ၾကိဳးကိုင္စြက္ဖက္မွဳေတြေၾကာင့္ ဆိုတာဟာ “မေျပးေသာ္ကန္ရာရွိ” ဆိုသလိုပဲ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အျခားေသာ macroeconomic indicator ေတြကို အသံုးျပဳျပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးလက္ရွိအေျခအေနကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။


(ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပပါမည္)


ခင္မမမ်ိဳး (၂၅၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)

Thursday, October 23, 2008

စမာနဂိုရ္က ႏြားမေပါင္က်ိဴးလိမ့္မည္ေလာ (အပိုင္း-၃)သူလဲေလေလာကီသားေပမို႕

Global Financial Crisis (2008) စတင္လာတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ အာရွတိုက္အေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မွဳရွိႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ အာရွေရးရာေလ့လာသူမ်ားနဲ႕ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအၾကားမွာ ေရပန္းအစားဆံုး ေဆြးေႏြးခ်က္တခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ policy makers မ်ားအတြက္လဲ အလြန္ပင္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။


တခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ျပႆနာရဲ႕ ပင္မရင္းျမစ္ဟာ အေမရိကနဲ႕ ဥေရာပ ေငြေၾကးစနစ္ေတြမွာ ျဖစ္ေနတာရယ္၊ အာရွေငြေၾကးစနစ္က ၁၉၉၇ financial crisis အျပီးမွာ reform လုပ္ျပီးသာ ျဖစ္ေနတာရယ္ေၾကာင့္ အာရွကို ထိခိုက္မွဳနည္းမယ္လို႕ ယူဆၾကပါတယ္။ အာရွအေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားက Inter-trade flows ခိုင္မာမွဳကိုလဲ ေထာက္ျပၾကပါမယ္။ သို႕ေပမယ့္လဲ အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကားက trade flows ဟာ integrated production networks ပံုသ႑ာန္အျဖစ္သာ ရွိေနျပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဦးတည္ရာ destination ကေတာ့ အေမရိကနဲ႕ ဥေရာပသာ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ရိုက္ခတ္မွဳဟာ မလြဲမေသြျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လွန္ျငင္းဆိုမွဳေတြ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။


UN conference on Trade and Development (UNCTAD) ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ Dr Yilmaz Akyuz ကေတာ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၉) ရက္ေန႕က ဘန္ေကာက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ministerial session မွာ အာရွတိုက္ကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္မယ့္ ဂယက္ေတြကို စာတမ္းတင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူ႕စာတမ္းရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ foreign reserves မ်ားရွိေနျပီး၊ domestic savings ျမင့္မားတာေၾကာင့္ domestic consumption တက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ financial crisis ေၾကာင့္ export sector မွာ ျဖစ္ပြားလာမယ့္ စီးပြားေရးေႏွာင့္ေႏွးမွဳေတြကို offset လုပ္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ credit bubbles နဲ႕ asset bubbles ေတြေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့ပါတယ္။


ဘ႑ာေရးေလာကမွာ borrower ေတြ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားေခ်းယူျပီး အေၾကြးေတြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးဆိုက္ေရာက္လာတာကို credit bubble လို႕ သံုးႏွဳန္းပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ state of economy ဟာ ဒီလိုျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ bankrupcy ခံမွဳေတြ၊ financial crisis ေတြနဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားတတ္ပါတယ္။ Asset Bubble ဆိုတာကေတာ့ investment (သို႕) security ေတြရဲ႕ ေစ်းႏွဳန္းေတြ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ရာေကာင္းေအာင္ ရုတ္ျခည္းခုန္တက္သြားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို စီး၀င္တဲ့ private capital inflows ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ဟာ equity investment မွာျဖစ္ျပီး၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က investment bank lending မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ရာခိုင္ႏွဳန္းေတြကေတာ့ အျခား debt flows ေတြျဖစ္တဲ့ bonds နဲ႕ carry-trade related ေခ်းေငြေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို capital inflows မ်ားေၾကာင့္ liquidity expansion ျဖစ္ျပီး bubbles ေတြျဖစ္ေစါတယ္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာလဲ အရမ္းကာေရာ boom ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ဒီ bubbles ေတြေၾကာင့္ domestic fragility ေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။


ဒီလို fragility ေတြ၊ financial crisis ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကုန္သြယ္မွဳနဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ shocks ေတြဟာ policy makers ေတြအတြက္ေတာ့ တကယ့္ challenges ေတြပါပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ domestic demand ကို fiscal stimulus ကတဆင့္ ခ်ဲ႕ထြင္တာဟာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေပၚလစီ response ျဖစ္ျပီး၊ ဘ႑ာေရးက႑မွာ အခက္အခဲေတြ ျမင့္တက္လာတာနဲ႕ 'lender of last resort' financing ကို အစိုးရမ်ားမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕လိုေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳထားၾကပါတယ္။ အိုင္အမ္အက္ဖ္ကလဲ fiscal policy ကို countercyclical tool အေနနဲ႕ သံုးဖို႕လိုေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလထုတ္ World Economic Outlook (WEO) Financial Stress, Downturns and Recoveries စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


အခုလို ႏိုင္ငံတကာမွာ ေပၚလစီေရးရာေတြ ခ်မွတ္ေရးဆြဲေနၾကခ်ိ္န္မွာပဲ subprime crisis ရဲ႕ သြယ္၀ိုက္သက္ေရာက္မွဳမ်ားကေတာ့ အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆီကို တစတစ ကူးစက္လာပါေတာ့တယ္။ ရွန္ဟိုင္း composite index ဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၊ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္နဲ႕ စာရင္ ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းထိုးက်သြားပါတယ္။ အာရွရဲ႕ capital outflows ဟာ ပထမပိုင္း ရွစ္လမွာတင္ $38 billion ေက်ာ္သြားတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားက bond auctions ေတြ failure ျဖစ္ကုန္တယ္။ အာရွေငြေၾကးေတြျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား rupiah, ကိုးရီးယား won, ထိုင္း baht, ဗီယက္နမ္ dong နဲ႕ အိႏၵိယ rupee ေတြမွာ downward pressure ေတြျဖစ္လာတယ္။ အိႏၵိယမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကီးဆံုး ပရိုက္ဗိတ္ဘဏ္ကေန ေငြအပ္သူေတြက ပိုက္ဆံျပန္ထုတ္ေနၾကတယ္။ ပါကစၥတန္မွာ balance of payment crisis က အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္လာတယ္။ စင္ကာပူနဲ႕ Baharian တို႕မွာ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳနဲ႕ဘဏ္စနစ္ခိုင္မာမွဳေရးရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ပလက္ေဖာင္းတခုခြင့္ျပဳတဲ့ verbal intervention ကို engage လုပ္လာရတယ္။


ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ေန႕မွာ Kazakhstan ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ Astana မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Pan-Asia ministerial forum မွာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ co-ordinated measures ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႕မွာ တရုတ္ျပည္ ေဘဂ်င္းမွာ က်င္းပတဲ့ ASEM Summit မွာ EU President Jos'e Manuel Barriso က " The eye of the storm was in the US, but it is a global storm and there will be ripple effects all over the world. Simply we swim together or we sink together” လို႕ ေျပာၾကားလာခဲ့တယ္။


တကယ္ေတာ့ သူလဲေလေလာကီသားေပမို႕ ဆိုတဲ့အတိုင္း ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးမွာ financial crisis ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ အာရွႏိုင္ငံေတြကို ရိုက္ခတ္မွဳမ်ားဟာလဲ မလြဲမေသြ ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ၾကရမွာပါပဲ။ တရုတ္နဲ႕ အိႏၵိယအပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ export market ဟာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပနဲ႕ ဂ်ပန္ (G3) တို႕ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံမ်ားမွာ စီးပြားေရး က်ဆင္းတယ္ဆိုတာနဲ႕ spill over effects ေတြ ျဖစ္ပြားလာမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ ADBရဲ႕ chief economist ကေတာ့ 'If the global slowdown extends beyond 2009, the repercussions for the region could be severe' လို႕ အဆိုျပဳထားခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ Institute of Political Studies က ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ Reihana Mohideen ကလဲ 'If the western economies get the flu, not only will Asia sneeze, but it could catch a fever' လို႕ အတည္ျပဳဆိုထားလိုက္ပါျပီ။


ဆက္လက္ျပီး Global Financial Crisis (2008) ဟာ နဂိုကတည္းက ယိုင္လဲလုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု အေပၚမွာေကာ ဘယ္လို ရိုက္ခတ္မွဳေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ရိုက္ခတ္မွဳေတြအေၾကာင္း မဆန္းစစ္ခင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုရဲ႕ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ နအဖကေတာ့ စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတိုးတက္မွဳမ်ားလို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္မွန္မမွန္ကို ကိန္းဂဏာန္းမ်ား၊ ကားခ်ပ္မ်ားက အခုလို ညႊန္းဆိုျပသပါလိမ့္မယ္။


(ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပပါမည္)


ခင္မမမ်ိဳး (၂၃၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)

Monday, October 20, 2008

စမာနဂိုရ္က ႏြားမေပါင္က်ိဴးလိမ့္မည္ေလာ (အပိုင္း-၂)


ေညာင္ဦးကမ္းပါး ျပိဳျခင္းအစ

(၂၀၀၈)ခုႏွစ္ Global Financial Crisis ရဲ႕ အစကနဦးကေတာ့ subprime crisis ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြဟာ ေၾကြးျမီျပႆနာရွိမွဳနဲ႕ လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရွိမွဳတို႕ေၾကာင့္ ordinary prime loans ေတြ မရႏိုင္သူေတြကို subprime loans ေတြ ထုတ္ေခ်းပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြေတြရဲ႕ အတိုးႏွဳန္းက ပထမပိုင္းႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္မွာ teaser rate ဆိုတဲ့ ေလးရာခိုင္ႏွဳန္းပဲ သတ္မွတ္တာေၾကာင့္ လစဥ္ျပန္ေပးေခ်ရမယ့္ဆပ္ေငြက နည္းပါတယ္။ သံုးႏွစ္ေလာက္လဲၾကာေရာ prevailing rate အေနနဲ႕ တက္သြားပါတယ္။ တခါတရံ ရွစ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္အထိ တက္သြားတာေၾကာင့္ လစဥ္ျပန္ေပးရမွာက ႏွစ္ဆေလာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့ဘက္က down payment လဲ သတ္မွတ္ထားတာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးေလာကမွာ negative amortization လို႕ေခၚဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ေခ်းငွားသူေတြရဲ႕ ေၾကြးျမီေတြကို တစတစ ျမင့္မားလာေစပါတယ္။ Standard Mortgage မွာ အေၾကြးက တစတစ ေလ်ာ့သြားတာ ျဖစ္သြားေပမယ့္ Subprime Mortgage မွာက်ေတာ့ အေၾကြးက တစတစနဲ႕ လည္ပင္းထိနစ္ေအာင္ တက္လာတာမ်ိဳးပါ။ ဒီလိုနဲ႕ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထဲမွာ အိမ္ေစ်းေတြက ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ ထပ္တက္သြားတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ အသစ္ home mortgage မ်ားရဲ႕ ၂၂ရာခိုင္ႏွဳန္းဟာ subprime ေတြျဖစ္ေနျပီ။ အိမ္ေစ်းေတြက ေတာက္ေလ်ာက္ဆက္တက္လာတယ္။ ဘ႑ာေရးသေဘာတရားအရ ဒီလိုျဖစ္လာတာဟာ bubble ျဖစ္လာတာ။ အေမရိကန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြကေတာ့ တက္မလာဘူး။ တန္႕ေနတယ္။ ဒီလို အတိုးႏွဳန္းျမင့္တာလာမွဳနဲ႕ ၀င္ေငြကတသမတ္တည္းျဖစ္ေနမွဳေတြ ျဖစ္လာတာနဲ႕ foreclosures ဆုိတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ Foreclosure ဆိုတာက အေၾကြးနဲ႕ ၀ယ္ထားသူက လစဥ္ေပးေဆာင္ရမယ့္ ေငြကို မေပးေတာ့တဲ့အခါ ေခ်းေငြထုတ္ထားေပးတဲ့ ဘဏ္ (သို႕) အျခားေသာ lenders မ်ားက property ownership ကို လႊဲေျပာင္းယူရတာျဖစ္တယ္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြက ဒီျပႆနာကို သတိေပးလာၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ lenders ေတြက ဆက္ေခ်းေနဆဲပဲ။ foreclosures ေတြက ပိုမ်ားလာတယ္။ lenders ေတြက loans ေတြကို mortgage-backed securities ေတြအေနနဲ႕ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ၾကတယ္။ ဒီနည္းနဲ႕ financial risks ေတြကို investors ေတြရဲ႕ ပခံုးေပၚလႊဲလိုက္ၾကတယ္။ ဘ႑ာေရးအင္ဂ်င္နီယာေတြက mortgage pools ေတြနဲ႕ တျခား securities အမ်ိဳးအစားေတြကို စုေပါင္းလိုက္ျပီး investment-grade securities ကို synthesize လုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြလာၾကတယ္။


၂၀၀၇ ခုႏွစ္အစပိုင္းလဲေရာက္ေရာ အေမရိကန္ေစ်းကြက္မွာ အိမ္ေစ်းေတြထိုးက်လာေတာ့တယ္။ ဧျပီလမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကီးဆံုး subprime lender ျဖစ္တဲ့ New Century Financial က Chapter 11 bankruptcies ခံသြားတယ္။ ၾသဂုတ္လလဲေရာက္ေရာ credit crunch ျပႆနာက financial institutions ေတြဆီ ပ်ံ႕ကုန္ပါေလေရာ။ Mortgage-backed securities ေတြမွာ အရွံဳးျပလာတယ္။ American Home Mortgage လဲ Chapter 11 bankruptcy ခံလိုက္တယ္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေရာက္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳဘဏ္ၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ UBS, Citigroup, Merrill Lynch, HSBC တို႕ေတြမွာ ဘီလီယံနဲ႕ခ်ီျပီး အရွံဳးျပလာတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ထဲေရာက္ေတာ့ တစတစပိုဆိုးလာတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႕ထုတ္ citigroup ရဲ႕ report မွာပါခဲ့တဲ့ စတုတၳသံုးလပတ္အရွံဳးဟာ ေဒၚလာ ၁၈.၁ ဘီလီယံအထိ ျဖစ္လာတယ္။


ဒီလိုနဲ႕ အတိုးႏွဳန္းျမင့္တက္လာမွဳ၊ အိမ္ေစ်းထိုးက်မွဳနဲ႕ အေမရိကန္ျပည္သားမ်ားရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ flat ျဖစ္ေနမွဳ အေျခအေနသံုးရပ္ဟာ Global Financial Crisis ကို trigger လုပ္ပစ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။


ဘယ္သူလာလို႕ကယ္ပါ့မယ္

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းေရာက္ေတာ့ financial crisis ရဲ႕ သက္ေရာက္မွဳေတြကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ေနၾကရျပီ။ စေတာ့ေစ်းကြက္က်ဆင္းလာတယ္။ financial institutions ၾကီးေတြ collapse ျဖစ္ကုန္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ competitors ေတြက ၀ယ္လိုက္ၾကတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရေတြက bail out packages ေတြ လုပ္လာၾကရတဲ့။ Free Market သေဘာတရားကို ဆန္႕က်င္ျပီးGovernment Intervention လုပ္လာၾကရတယ္။


ျပႆနာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Wall Street ကို လူေတြက အျပစ္ဆိုလာၾကတယ္။ ဘြတ္ခ်္အစိုးရရဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးစနစ္အတြက္ $700 billion bailout package နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္မွဳေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာတယ္။ ႏိုဘယ္ဆုရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Joseph Stiglitz ကဆိုရင္

The administration come up with a bill that is based on trickle-down economics. You throw enough money at Wall Street, and some of it will trickle down to the rest of the economy. It's like a patient suffering from giving a massive blood transfusion while there is internal bleeding; it doesn't do anything about the basic source of hemorrhaging, the foreclosure problem. But it is better than doing nothing and hopefully after the election, we can repair the very many mistakes in it” လို႕ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ (Stiglitz, Bail out Wall Street Now, Change them later, Democracy Now!, October 2, 2008)


ဒီလို အေမရိကန္မွာ ရိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဘ႑ာေရးျပႆနာဟာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးနဲ႕ ဘ႑ာေရးရဲ႕ Transworld character ေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္နဲ႕ တျခားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြကို ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားတယ္။ ဥေရာပတ၀ွမ္းမွာ Financial institutions ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား fail ျဖစ္ျပီး၊ တခ်ိဳ႕ဟာဆိုရင္ အလ်င္အျမန္ကယ္ဆယ္ရမယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ crisis ပ်ံ႕ႏွံ႕မွဳက အသြင္သ႑ာန္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႕ျဖစ္လာတယ္။ ပထမတခုက အႏၱလန္တိတ္ကေန ဥေရာပျဖစ္ျပီး ေနာက္ပံုစံတမ်ိဳးကေတာ့ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ကေန စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတခုလံုးဆီ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာတာျဖစ္တယ္။


ဥေရာပမွာဆိုရင္ သံုးရက္အတြင္းမွာကို ႏိုင္ငံခုနစ္ခုက ဘဏ္ငါးခုကို bail out လုပ္လိုက္ရတယ္။ ဂ်ာမဏီမွာ Hypo Real Estate, ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ လူဇင္ဘတ္ခ္နဲ႕ နယ္သာလန္မွာ Fortis, ျဗိတိန္မွာ Bradford & Bingley, ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္နဲ႕ လူဇင္ဘတ္ခ္မွာ Dexia, အိုက္စလန္မွာ Glitnir တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။


The Economist Magazine က ဥေရာပဘဏ္မ်ားဟာ အေမရိကန္ထက္ပိုျပီး vulnerable ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေရးသားပါတယ္။ ဒါကလဲ ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္မ်ားတုန္းက အေမရိကန္ရဲ႕ အၾကီးဆံုး thrift တခုျဖစ္တဲ့ Washington Mutual နဲ႕ စတုတၳေျမာက္အၾကီးဆံုး ေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ျဖစ္တဲ့ Wochovia တို႕ကို forced sale လုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ပါပဲ။


ဒီျပႆနာဟာ ဥေရာပမွာတင္ ရပ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏိၵယနဲ႕ ရုရွားက ဘဏ္မ်ားကိုပါ ရိုက္ခတ္လာပါတယ္။ ျပႆနာအရပ္ရပ္ဟာ money market မွာ အျမစ္တြယ္ေနတာေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုၾကီး တခုလံုးကို ကူးစက္ေနပါျပီ။ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား funck ျဖစ္ေနပါတယ္။ Interbank market မွာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေခ်းေငြအတြက္ေပးရတဲ့ ေစ်းႏွဳန္းက အရမ္းျမင့္မားလာပါတယ္။ Emerging market ေတြမွာ local currencies ေတြ plunge ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံသံုးဆယ္အထိ Balance of Payment ျပႆနာေတြ ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠဌက ခန္႕မွန္းေျပာဆိုထားပါတယ္။


စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းတက္မွဳေတြ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဘ႑ာေရးမတည္ျငိမ္မွဳ၊ မေရရာမွဳကေန ေပၚထြက္လာမယ့္ Knock-on effects ေတြ၊ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ၾကီးအတြက္ ပူပန္စိုးရိမ္မွဳေတြဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္သူပညာရွင္ေတြအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လကၡဏာရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Kanaga Raja က ႏိုင္ငံတကာ commodity ေစ်းကြက္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ price booms ေတြေၾကာင့္ commodities-dependent economies ေတြဟာ external shocks မ်ားကို ခံစားလာရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ မက္စ္၀ါဒီမ်ားကေတာ့ စီးပြားေရး ကပ္ဆိုက္မွဳမ်ားဟာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္ျဖစ္ျပီး imperialism နဲ႕ underdevelopment အၾကား၊ capital နဲ႕ labor ၾကားက contradictions မ်ားအေပၚ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အရင္းရွင္၀ါဒဟာ ဒီလို contradictions မ်ားကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႕တာေၾကာင့္ တျခားေသာ ကပ္ဆိုက္မွဳမ်ားလဲ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာရတယ္လို႕ ဆိုၾကတယ္။ ဥပမာ- စက္မွဳ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားဟာ oil resources ရွားပါးမွဳကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႕ agricultural food ထုတ္လုပ္မွဳကို ဇီ၀ေလာင္စာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္တာေၾကာင့္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မွဳမွာ shortage ျဖစ္ျပီး ေစ်းႏွဳန္းေတြလဲ ျမင့္တက္လာတယ္လို႕ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး အာရွေစ်းကြက္ဂယက္ ရိုက္ခတ္ႏိုင္မွဳမ်ား အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပပါမယ္။


(ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပပါမည္)


ခင္မမမ်ိဳး (၁၉၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)