Wednesday, December 31, 2008

အေလးထားရမည့္ ကြာဟမႈမ်ား

( ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ အာရွ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ -Sachs)

လုပ္ႀကံခံရေသာအေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ကေနဒီကေျပာဖူးသည္။ ဘ၀ဆိုတာမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္းမခံရ တတ္ဘူးတဲ့။ ႏိုင္ငံတစ္ခု ၏ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ လူတိုင္းႀကီးပြားခ်မ္းသာကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအသီးအပြင့္မ်ား ရယူခံစားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။ (GDP ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးက်ပွ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကို သခ်ၤာညီမွ်ျခင္း တစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တကယ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကို မရည္ရြယ္ေပ) ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျချပဳလာေသာ အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ စီးပြားေရးအရတိုးတက္မႈမ်ား ရိွေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာရွေဒသ၏ လူတစ္ဦးက်၀င္ေငြတိုးတက္မႈမွာ အေရွ႕အာရွတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေတာင္အာရွတြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရိွခဲ့သည္။ ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို အျခား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးညႊန္ကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းလူ႕သက္တမ္းႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားလည္း တိုးတက္ လာခဲ့ေလသည္။ သို႕ေသာ္ ထုိကဲ့သို႕တိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေနရာတိုင္းေထာင့္တိုင္းကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထိေတြ႕မႈမရိွႏိုင္ခဲ့ေသးေခ်။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသၾကား ကြာဟမႈ ႀကီးမားေနျခင္းပင္။ လူသားတစ္ဦး၏ရပိုင္ခြင့္၊ ရႏိုင္ခြင့္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာတရားအရ၊ လိင္အရ ကြဲျပားျခားနားေနခဲ့သည္။

အာရွေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို လိုလိုလားလား လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္ျငား ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပ်႕ံႏွ႕ံေပါက္ေရာက္မႈ မွ်တမႈရိွမရိွဆိုသည္ကိုကား လစ္လ်ဴ႐ႈလို႕ေတာ့မရေခ်။ လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ား၏ နည္းနာနိသယ်မ်ားမွာ တစ္ခုေကာင္းမရိွတတ္သလို ၿမိဳ႕ျပဦးေဆာင္သည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလမ္းစဥ္မွ ေက်းလက္ဦးေဆာင္သည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတြန္းအား မ်ား၏အေရြ႕သည္ ၿမိဳ႕ျပမွ ေက်းလက္ဆီသို႕ျဖစ္သည္။ အာရွေဒသတြင္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ျမစိမ္းေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ လယ္ယာက႑မ်ား တဟုန္ထိုး တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ႏို္င္ငံတိုင္းလိုလို စီးပြားေရးအရ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ား ျဖစ္တည္လာရန္အစေကာင္းခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ တိုးတက္မႈမွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသထက္ပင္ျမန္ဆန္ခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏၀င္ေငြမွာလည္း သိသာစြာပင္တုိးတက္ေနခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၌ ဘံုစနစ္ကို ေစ်းကြက္စနစ္ျဖင့္ သြတ္သြင္းေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ လယ္ယာထုတ္ကုန္တိုးတက္မႈမ်ား သိသိသာသာရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသၾကား ကြာဟမႈမွာလည္း က်ဳ႕ံသြားခဲ့ေပသည္။ သို႕ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ တျခားဒိုင္မင္းရွင္းဘက္မွ လွည့္ၾကည့္လွ်င္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသၾကား ကြာဟမႈကိုလည္း ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္လာရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ရွန္ဇန္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား စုၿပံဳရင္းႏွီးၾကသျဖင့္ ထိုၿမိဳ႕မ်ားအခ်ိန္တိုအတြင္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္သြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသႏွင့္ အတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မွာ ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႕အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အာရွတိုက္္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ ၀င္ေငြကြာဟေစသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ရိွပံုမွာလည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉ ရာစုအကုန္တြင္ စက္မႈထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ ေလသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေျခခ်ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ၀င္ေငြကြာဟခ်က္ၾကီးမားလာၿပီး ေက်းလက္ေနသူမ်ားအဖို႕ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ထက္နက္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ဖက္မွၿမိဳ႕ျပ၏ဆြဲေခၚခ်က္ႏွင့္ တစ္ဖက္မွေက်းလက္ေဒသ၏ တြန္းထိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္မွၿမိဳ႕ျပဆီ လုပ္သားေျပာင္းေရႊ႕မႈဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္၀န္း မရိုးႏိုင္ေအာင္ေတြ႕ျမင္လာ ရသည္။ သို႕ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္တန္႕ေနသည္ကိုမူ မေတြ႕ခဲ့ရေခ်။ နည္းပညာမ်ားထြန္းကားတိုးတက္ လာမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ လူ႕လုပ္အားကိုေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့သလို အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္လာမႈမ်ားကလည္း ဂ်ပန္လယ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြကိုျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္ ။ ။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အစိုးရမွ အကာအကြယ္ေကာင္းစြာေပးထားသည္)။ ျမင့္မားေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္္းမ်ားကလည္း ျမိဳ႕ျပမွ ေက်းလက္ဆီ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကို တားဆီးေနခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရမွ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေကာင္းစြာျပဳခဲ့ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ အရည္အေသြးျမင့္လုပ္သားထုမ်ား ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္တို႕မွာလည္း ယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးလိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႕ကဲ့သို႕ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးရရန္မွာမူ ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ မရႏိုင္ေခ်။ က႑အားလံုးဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေတာ့လိုအပ္ပါမည္။ အလုပ္ခြဲေ၀ျဖန္႕ျဖဴးမႈမ်ားမွာ လူမႈအလႊာမ်ား အၾကား၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားအၾကား ထိေရာက္မႈရွဖို႕လိုအပ္ေနသလုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အရည္အေသြးမ်ား ေတာက္ေျပာင္ေနဖို႕ အေရးႀကီးလွသည္။ ကြာဟခ်က္ၾကီးမားလာေသာေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေသာ ၀င္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းမႈမွာလည္း အခရာက်ေနေပသည္။ အစိုးရမ်ားအား မည္သို႕လုပ္ပါဆိုသည္မွာမူ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္မည့္သေဘာမ်ိဳး ရိွေနပါသည္။ အာရွေဒသ ၿမိဳ႕ျပအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယိုယြင္းေနေသာ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိတ္ဆို႕ေနေသာကားတန္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈေပါင္းစံုႏွင့္ က်ပ္တည္းေနေသာ လူေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားက ေခတ္သစ္ၿမိဳ႕ျပအက်ပ္အတည္းကို ညႊန္းဆိုေနပါသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ေက်းလက္ မွ ျမိဳ႕မ်ားဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားမွာလည္း အေတာမသတ္ ႏိုင္ေအာင္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ရိွခ်ိန္တြင္ အာရွေဒသအမ်ားစုတြင္မူ ပွ်မ္းမွ် ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သာရိွေနပါေသးသည္။ အတက္အက်မမွန္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားေၾကာင့္ အာရွအစိုးရအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အခက္ႀကံဳေနရၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ဒုကၡသုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း ပူပန္ေနရ ေလသည္။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားအား မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္မူ မမွ်တေသာဘ၀ထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးေသာ ဘ၀ေတြကိုသာ လက္ခံလိုက္ရမည္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။


( “အမိေျမမွသတင္းမ်ား” ၀က္ဆိုက္ ( http://motherlandnews.co.cc) မွ ေဆာင္းပါးရွင္ ပူေဖာင္း(အီကို) ေရးသားထားသည့္

ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)


Wednesday, December 24, 2008

India က ပီဆဲဗင္း ( 7 P s ) မူျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏွီးတို ့ကို အျပင္းအထန္ ဖိတ္ေခၚပံု

ပီဆဲဗင္း ( ဆရာ ေမာင္စူးစမ္း ေရးသည့္ ပညာ အ ေျခစိုက္ စီးပြားေရး စာအုပ္မွ )

ဒီ 7 Ps က Marketing က 7 Ps နဲ ့မတူပဲ ႏိုင္ငံဖံြ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေစရာ အေၾကာင္းေတြ ဟု ကိုယ္တိုင္ ခံစားမိတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတို႕ ့ျမန္မာျပည္ အတြက္ေရာ အသံုးခ်စရာ ျဖစ္လာ ႏိုင္မလားဆိုၿပီး ေရးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ P တစ္လံုးထဲက Power (လွ်ပ္စစ္ မီး စြမ္းအင္) က ကြ်န္မတို ့အတြက္ သိပ္နည္း ေနၿပီလား။ အားလံုး ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္ သူမ်ား အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံနဲ ့ ဘယ္လိုမွ ယွဥ္မရေသး India ကို လည္း မမွီ၊ တရုတ္ေနာက္ လိုက္သာ လိုက္တာ ေကာင္းတာေတြ အခုထက္ထိ ရေအာင္ မယူႏိုင္ေသး - လိုေသးတာ ကေလး တစ္ေယာက္ လိုပါပဲ ကိုယ္တိုင္ေရာ ျမန္မာျပည္ေရာ-

7 Ps မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ People (လူထု) ျဖစ္သည္။
အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းေတြနဲ ့Technology ပညာရွင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေပါမ်ားပံုကို စာရင္း ဇယားႏွင့္ ေဖာ္ျပသည္။

၂။ Power (လွ်ပ္စစ္ မီး စြမ္းအင္) ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ ရ မရသည္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏံွမႈတို ့ကို ဆဲြေဆာင္ရာ၌ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

၃။ Ports (ဆိပ္ကမ္းတို ့) ျဖစ္သည္။
ဆိပ္ကမ္းတို ့၏ အရည္အေသြး အျပင္ ဆိပ္ကမ္းတို ့၏ ကမာၻ တလႊား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ (connectivity) တို ့ကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

၄။ Parks (ပန္းၿခံမ်ား) ျဖစ္သည္။
စက္မႈဇံု၊ သိပၸံဇံု၊ Technology Zone တို ့ကိုေဖာ္ျပ သည္။ ကမာၻ ့အဆင့္အတန္း မွီပံုတို ့ကို ရွင္းျပသည္။

၅။ Performance (လုပ္ေဆာင္ခ်က္) တို ့ျဖစ္သည္။
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရည္ အဆင့္အတန္း ျမင့္ပံုတို ့ကို သရုပ္ေဖာ္ ျပသည္။ ဥပမာ အေမရိကားမွ " ေနာက္အဖီ ရံုးခန္း ( Back Office) တို ့ကို အိႏၵိယ ျပည္နယ္မ်ား ဆီသို ့ ေရႊ ့ေျပာင္း လာပံုတို ့ကို ေဖာ္ျပသည္။

၆။ Potential (စြမ္းရည္ အလားအလာ) တို ့ျဖစ္သည္။
ဤအပိုင္း၌ ပုဂၢလိက ပိုင္း(Private) ၏ ဖံြျဖိဳး တိုးတက္ေသာ စြမ္းပကား တို ့ကို မီးေမာင္း ထိုးျပသည္။ အျမတ္ေကာင္း ရႏိုင္ပံု၊ Equity Participation ေခၚ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီတို ့၏အစုရွယ္ယာတို ့တြင္ အိႏၵိယရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူတို ့က 74 % အထိ ပါ၀င္ႏိုင္ေျခရိွပံုကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

၇။ Political Will ( ႏိုင္ငံေရးအရ သႏိၷဌာန္ ျပ ႒ာန္းခ်က္) ျဖစ္သည္။
ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို ့ကို မလဲြမေသြ ျဖစ္ထြန္းရန္ ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ပံုတို ့ကို ေဖာ္ျပသည္။

အိႏၵိယက ဤ ပီ ၇လံုးမူျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏီွးတို ့ကို အျပင္းအထန္ ဖိတ္ေခၚေနသည္။

Sunday, December 7, 2008

Creativity ...

ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိရန္ လိုအပ္လာေသာ ယေန႔ေခတ္

ဖန္တီး ႏုိင္စြမ္း(Creativity) ၏ အေရးပါမႈကုိ ယေန႔ေခတ္ အဖြဲ႕အစည္း တုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳ လာၾကသည္။ တီထြင္ ဖန္တီး ႏုိင္စြမ္း မရွိလွ်င္၊ ဆန္းသစ္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ေနာက္က် က်န္ရစ္မည္။ ၿပိဳင္ပြဲမွ ေဘးထြက္ ထုိင္ေနရမည့္ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ေနၿပီ ကုိ လူတုိင္း လက္ခံၾကသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ အေရးပါ အရာေရာက္လာေသာ ဖန္တီး ႏုိင္စြမ္းကုိ မည္သုိ႔ရရွိေအာင္ လုပ္ယူ ၾက မည္နည္း။ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစည္း တုိင္းက ဖန္တီးမႈ အားေကာင္းေသာ လူမ်ား ကုိသာ အလုိရွိ ၾကသည္။ ဤတြင္ မိမိ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွ လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား ဖန္တီး လုိစိတ္ႏွင့္ ဖန္တီး ႏုိင္စြမ္း ရွိဖုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းက တစ္ဦးခ်င္း ကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ ခြင့္ျပဳဖုိ႔ လိုအပ္လာသည္။ တစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ လုိစိတ္ကို အားေပး ရမည္။ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားရမည္။ အဖြဲ႕အစည္းက ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္း ထားေသာ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သဟဇာတ ျဖစ္ေရး ကိုခ်ည္း အေလးေပး ေန၍မရႏုိင္။

ေဘာင္ခတ္ ကန္႔သတ္မႈသည္တီထြင္မႈအတြက္ အတားအဆီးသဖြယ္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးအသီးသီး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၌ အစဥ္အလာလက္ခံက်င့္ သုံးလာေသာ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားရွိသည္။ မယူဆအပ္၊ မေတြးအပ္၊ မလုပ္ အပ္ဟု အမ်ားလက္ခံၿပီးေသာဓေလ့ထုံးစံမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ အဆုိပါ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ အယူအဆ မ်ားကလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတုိးတက္ဖုိ႔ အေတြးသစ္၊ စိတ္ကူးသစ္၊ တီထြင္မႈ အသစ္မ်ား ေပၚထြက္ လာမႈကုိ ေႏွးေကြး ေစျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ အရာ၌ အာရွသား မ်ားသည္ အေနာက္တုိင္းသား မ်ားထက္ အားနည္း သည္ဟု ေျပာဆုိမႈ ရွိသည္။ ဤသုိ႔ အားနည္းရျခင္းကုိ "Why Asians are Less Creative than Westerners" (ဘာေၾကာင့္ အာရွသား မ်ားသည္ အေနာက္တုိင္းသား မ်ားထက္ တီထြင္ ဖန္တီးမႈအား ေလ်ာ့နည္း ရသလဲ) စာအုပ္၌ စာေရးဆရာ Ng Aik Kwang က ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ ပတ္ဝန္းက်င္ မတူညီမႈႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ မတူညီပုံတုိ႔အေပၚ အဆုိပါ စာအုပ္ ျပဳစု ေရးသားသူက ဆုိထားသည္။ ယင္းသုိ႔ အာရွသားမ်ား အေနာက္ တုိင္းသား မ်ားထက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အေလ့အထ အားနည္း ရျခင္းမွာ အာရွသား တုိ႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ခ်ဳိ႕ယြင္း နည္းပါး၍မဟုတ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဓေလ့စ႐ုိက္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ဩဇာ လႊမ္းမုိးမႈ မတူ ကြဲျပားျခင္း ေၾကာင့္ ဟူေသာ အေျဖကို ေပး ထားသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ရွိေစ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ ယေန႔ ေခတ္တြင္ ဝန္ထမ္း လုပ္သားမ်ား တီထြင္ ဖန္တီးမႈ အေလ့အထ အားေကာင္း လာေအာင္ အဖြဲ႕အစည္း တုိင္းက ျပင္ဆင္ ခင္းက်င္း ေပးရန္ ရွိေနေပသည္။ တီထြင္မႈကုိ အားေပး ရမည္။ တီထြင္မႈအတြက္ ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္ ရမည္။ သုိ႔မွသာ ဆန္းသစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်နပ္ဖြယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာကာ ျပည္တြင္း သာမက ျပည္ပ ႏုိင္ငံတကာ အႏွံ႔ ေျခဆန္႔ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Editor's Quote (Opportunity Journal, No. 9 , 8 November 2005)

Wednesday, November 12, 2008

Voice

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ - ၂

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)


သင္ကာ


စြမ္းရည္ျမင့္မား အေလ့အထခုနစ္ပါး စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခ်ိန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစကမာၻႀကီးသည္ သိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ မိသားစု၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥ၊ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိ႔တြင္ ရင္ဆုိင္လာရသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္ အေရးပါအရာေရာက္မႈ စံမ်ား ကြဲျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္သည္ ဘာလင္တံတုိင္း ၿပဳိသြားသည္ကုိ ႀကဳံရေသာႏွစ္၊ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေခတ္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္၊ အသစ္အသစ္မ်ား ေမြးဖြားခ်ိန္၊ အံ့ဘနန္းထူးကဲေသာ မဟာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ခ်ိန္ဟု အမ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်ရေသာ တကယ့္ကာလသစ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ားက အေလ့အထခုနစ္ရပ္သည္ ယေန႔ ေလာကသစ္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ရွိေသးပါ၏ေလာဟု ေမးလာၾကသည္။ စတီဖင္ကုိေဗး၏ မေျပာင္းမလဲ တစ္မ်ဳိး တည္းေသာအေျဖမွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကီးမားလာၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားပုိခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလာေလ အေလ့အထခုနစ္ရပ္မွာပုိအံ၀င္ခြင္က် အသုံးတည့္ေလ ု ျဖစ္သည္။

အေလ့အထခုနစ္ရပ္၏ ရည္ရြယ္ရင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ အားလုံးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပည့္စုံေသာ စည္းကမ္းကလနား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အက်င့္စရိုုိက္တုိ႔ အတြက္ အခ်ိန္မေရြး က်င့္သုံးႏုိင္ေသာတရားအျဖစ္ အေလ့အထခုနစ္ရပ္က ကုိယ္စားျပဳသည္။

ယေန႔ကမၻၻာၻတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအရျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းလုိက္ျဖစ္ေစ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားရန္မွာ ေရွာင္လႊဲ မရေပ။ ယင္းမွာ ေလာကကစားကြင္းသုိ႔ ၀င္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာကသစ္အတြင္း ရွင္သန္ရန္၊ ေပ်ာ္၀င္ စီးေမ်ာရန္၊ အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္ရန္၊ ထူးခြၽန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္းထက္ ပုိလြန္ေသာ အရည္အေသြးတစ္ရပ္ လုိအပ္ေပေသးသည္။ ယင္းမွာ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္း (Grateness) ပင္ ျဖစ္ သည္။ Grateness သည္ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းမႈ (Fullfillment)၊ ထက္သန္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ (Passionate Execution) ႏွင့္ အေရးပါေသာ ပါ၀င္ ကူညီမႈ (Significant Contribution) တုိ႔ ရရွိေစဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ မတူေသာႈေထာင့္တစ္မ်ဳိးစီ ရွိသည္။ ပင္ကုိေစ့ေဆာ္မႈ (Voice) ဟု ဆုိႏုိင္သည့္ လူသား၏ ပါရမီ၊ စြမ္းရည္၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈတုိ႔ကုိ အျမင့္ဆုံး ေရာက္ေအာင္ ဖြင့္ထုတ္ေပးရန္ ေတြး ေခၚမႈပုံစံအသစ္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ အသစ္၊ အသုံးခ်ရမည့္နည္းနာအသစ္ တည္းဟူေသာ အေလ့အထအသစ္ လုိေပသည္။

အ႒မေျမာက္အေလ့အထသည္ ယခင္ အေလ့အထခုနစ္ရပ္အတြင္း ဆြဲသြင္းရမည့္ အေလ့အထမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ယေန႔ပညာလုပ္သားေခတ္ (Knowledge Worker Age) ႀကီး၏ အဓိက စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ အေလ့အထခုနစ္ရပ္ကုိ စုစည္းသုိင္းဖြဲ႕ေပးမည့္ တတိယႈေထာင့္အျမင္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အ႒မေျမာက္အေလ့အထမွာ ကုိယ့္စိတ္ရင္းေစ့ေဆာ္မႈကို ဆန္းစစ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား ကုိလည္း ဆန္းစစ္ရွာေဖြရန္ အားေပးျခင္း (Find Your Voice and Inspire Others to Find Theirs) ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

အ႒မေျမာက္အေလ့အထသည္ ယေန႔အမွန္တကယ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား၏ အလြန္႔အလြန္ အလားအလာေကာင္းေသာ ဘက္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ယခင္ေဖာ္ျပဖူးသည့္ နာက်င္ခံခက္မႈ၊ ုိဖရဲၿပဳိကြဲ မေသခ်ာမႈတုိ႔၏ လုံးလုံးဆန္႔က်င္ဘက္ အပုိင္းတြင္ ရွိပါသည္။ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ေစျခင္း၊ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိုင္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္အျပည့္ရွိျခင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ေစေသာ လူ႔စိတ္၏ အရင္းခံေစ့ေဆာ္မႈ (Voice) ကုိ တူးဆြျခင္း ျဖစ္သည္။


သင္ကာ

မူရင္း - The 8th Habit by Stephen Covey

Thursday, November 6, 2008

ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြျခင္း

Myanmar Entrepreneur Group မွာ ပါဝင္ေရးသားဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားျခင္း ခံရတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အျခားေသာ ေနာင္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္မ်ား ေရးသမွ်ေတြကို သာလိုက္ဖတ္ရင္း အခ်ိန္ေတြ အေတာ္လင့္ သြားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ Myanmar Entrepreneur Group နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္ လို႔ယူဆမိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ႀကိဳးစား၊ ပမ္းစား ေရးသားလိုက္ပါၿပီ။ အားလံုးေသာ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္ အသိပညာေတြ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကရင္း Myanmar Entrepreneur Group လည္း ပိုမို လက္ေတြ႔က်တဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာပါ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၊ အသိပညာေပးေဝႏိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း အတြက္သာ မကပဲ၊ ကမာၻ႔ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမွာပါ ႀကီးက်ယ္ထင္ရွား ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္လာပါေစေၾကာင္း အေလးအနက္ ဆုေတာင္း လုိက္ရပါေၾကာင္း ခင္ဗ်ား။

ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြျခင္း


 
 (က)
ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ Leadership ဆိုေသာ စကားလံုးကို ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူတိုင္း နီးပါးေလာက္ ၾကားဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေနရာေဒသ ကို လိုက္၍ ၾကားပံု ၾကားနည္း ကြာျခားမည္။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ေပၚ မူတည္၍ ျမင္ပံု ျမင္နည္း ကြာျခားမည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုေသာ ေဝါဟာရ တစ္ရပ္သည္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လူစုလူေ၀း၊ အဖြဲ႔အသင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ အစရွိသည့္ အရာအားလံုးတို႔ အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းကိုမူ ကမာၻဦးကတည္းက လူသားတို႔ လက္ခံ လာခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္၏။
(ခ)

စာဆန္ဆန္၊ ဟိုအခ်က္ ဒီအခ်က္မ်ားအား ကိုးကား မေျပာမွီ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္၏ အဂၤါရပ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိ ဆႏၵမ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္၍ စိတ္ကူး သတ္မွတ္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။

ပထမဆံုး အခ်က္ အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ အားလံုးတို႔ထက္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တို႔တြင္ အျမင္ က်ယ္ျပန္႔ ႏွံ႔စပ္သူ ျဖစ္ရမည္။ ေယဘူယ် ဆန္ေအာင္ ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ အဖြဲ႔အစည္း၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ ရွိရန္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ ကိုယ္တိုင္ကမွ ႏြားေျခရာခြက္ထဲေလာက္ ကို မ်က္စိတစ္ဆံုး ၾကည့္ရႈေနလ်င္ ေနာက္လိုက္ အေပါင္းတို႔ကား စံုလံုးကန္းရန္သာ ရွိေတာ့၏။

ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ မိမိသိသကဲ့သို႔၊ မိမိျမင္သကဲ့သို႔ အျမင္မ်ားအား မိမိေနာက္လိုက္ အေပါင္းတို႔အား သိရွိနားလည္ လာေအာင္၊ ျမင္တတ္၊ ၾကည့္တတ္လာေအာင္ ေျပာေဟာျခင္း၊ သင္ၾကား ျပသျခင္း၊ ၾကည့္ရႈ ေစာင္မျခင္း တို႔အား ျပဳလုပ္သင့္၏။ သို႔မဟုတ္လ်င္ မိမိႏွင့္ ေနာက္လိုက္တို႔ၾကား အျမင္ မတူညီမႈေၾကာင့္ မည္သည့္အခါမွ နားလည္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈ ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပဲ ထို အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း မည္မွ်ပင္ အင္အားႀကီးမားသည္ျဖစ္ေစ စံုးစံုးျမဳပ္၊ က်ရံႈး လိမ့္မည္သာ ျဖစ္၏။

တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ မည္သည့္ အေျခအေန၌ မဆို အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးစီးပြား အေပၚတြင္ အၿမဲသစၥာရွိၿပီး၊ အစဥ္သေရြ႕ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ကာ တည္ၾကည္မႈ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရဲရင့္ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ရမည္။ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုရာတြင္ Company တစ္ခုဆိုလ်င္လည္း Company တစ္ခုအေလ်ာက္၊ အဖြဲ႔အသင္း ဆိုလ်င္လည္း အဖြဲ႔အသင္း အေလ်ာက္ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံ၊ ကမာၻႏွင့္ ခ်ီကာ သူ၏ တာဝန္ခံရမႈ၊ တာဝန္ယူရမႈ တို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း၊ ၿမိဳ႔ျပ၊ ႏိုင္ငံ၊ ကမာၻ တစ္ခုလံုး အေပၚတြင္ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ သစၥာရွိသူ ျဖစ္ရမည္ ဟု ဆိုလို၏။ လိုတစ္မ်ိဳး၊ မလိုတစ္မ်ိဳး၊ လိုအပ္သလိုထားေသာ သစၥာႏွင့္ ရိုးေျဖာင့္မႈကို  အသံုးခ်ကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္း၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္သူ၏ အဂၤါရပ္မဟုတ္ေပ။
(ဂ)

ဤေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ကို ျမွဳပ္ထားခဲ့သည္ကို ေတြးေတာၾကည့္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ အမ်ား ေလးစားဖြယ္ ျဖစ္ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္ မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈေလ့လာဖူးခဲ့၏။ အမွန္တြင္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ မိမိ၏ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚတြင္ အၿမဲသစၥာရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္၊ ရဲရင့္စြန္႔စားျခင္း စေသာ အဂၤါရပ္မ်ားတို႔ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျပည့္စံုေနလ်င္ပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳး၌ လူတိုင္းေလးစားဖြယ္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ရွိလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့ သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္၌လည္း လူတိုင္းအား သူ႕ေသြး၊ ကိုယ့္သား မခြဲျခားပဲ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ျခင္း ဟူေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ မုခ်ရွိေနလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွတစ္ပါး မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ရန္ ေနာက္လိုက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူထု၏ ေလးစားမႈကို ရရွိေအာင္ တမင္တကာ လုပ္ယူဖန္တီးျခင္းကား တစ္ဖက္မွ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လ်င္ တစ္ဖက္လွည့္ႏွင့္ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားဖို႔ ႀကိဳးစားေနျခင္း ပင္ျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ယူေသာ ေလးစားမႈသည္လည္း မည္မွ် ၾကာျမင့္စြာ ခံေလမည္နည္း။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ိဳးအားလည္း မည္သူက ေခါင္းေဆာင္ဟု သတ္မွတ္ ေလမည္နည္း။
(ဃ)

အမွန္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူမ်ားသည္လည္း တစ္သီးတစ္ျခားစီႏွင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာစီ ျဖစ္ထြန္းေမြးဖြားလာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍လည္း မည္သည့္ အခါမွ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ သူတို႔၏ တမင္တကာ လ်ိဳ႕ဝွက္မထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကား အျမင္က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ အစဥ္တစ္စိုက္ ရိုးသားရဲရင့္မႈ ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမရွာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း အေပၚတြင္ အၿမဲ သစၥာ ေစာင့္သိမႈ တို႔ပင္ ျဖစ္ၾက၏။ အံ့ၾသဖြယ္ မွန္ကန္ခ်က္ တစ္ခုကား အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ ခန္႔ကို လူတိုင္း အေသအခ်ာ၊ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ လိုက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္ၾကမည္ဆိုလ်င္ လူတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားခ်ည္း သာတည္း။ သို႔ျဖစ္၍ ၎ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေနာက္လိုက္ဘယ္မွာနည္း ဟု ဂြက်က် လည္း ထပ္မံ ေမးျမန္းရန္ မလိုအပ္။ ထိုကဲ့သို႔ လူတိုင္း တည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္ကာ၊ မိမိသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔ေလာကအတြက္ သစၥာရွိသူ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လိုသူ ခ်ည္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကလ်င္ ထိုသို႔ေသာ ေလာက၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တြင္ ေခါင္းေဆာင္၊ ေနာက္လိုက္ဟူသည္ ေဝါဟာရ တစ္ရပ္အျဖစ္သာ က်န္ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ သူသာသည္၊ ကိုယ္နာသည္ဟူသည့္ အယူအဆမ်ား၊ အဓိပၸာယ္မ်ား သာမန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြင္းမွာကဲ့သို႔ အဆိုပါ ေဝါဟာရမ်ား ေနာက္မွ လိုက္ပါလာရန္ မရွိေတာ့ေပ။

ထိုသို႔ေသာ ေလာက၊ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း လုပ္ကိုင္၊ ေျပာဆို၊ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္လည္း လူတိုင္း၏ ထားရွိေသာ အေျခခံစိတ္ဓာတ္မ်ား ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးသူႏွင့္ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္သူတို႔ ၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟ ခ်က္မ်ား မရွိေတာ့ပဲ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ျဖင့္သာ ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ေပလိမ့္မည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ဘံုခံယူခ်က္ႏွင့္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိသက္ဆိုင္ရာ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးစီးပြား အေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့မႈ ဟူေသာ အခ်က္က မည္သူ႔ကို မဆို ေခါင္းဆာင္ လုပ္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လိုက္ လုပ္ရသည္ျဖစ္ေစ တူညီေသာ ေက်နပ္၊ ဝမ္းေျမာက္၊ ဂုဏ္ယူမႈ ကို ေပးစြမ္းလိမ့္ မည္ျဖစ္၏။
(င)

သို႔ျဖစ္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ ေနာက္ဆံုး အႏိၱမ အဓိပၸာယ္ကား အသို႔နည္း။ မိမိဦးေဆာင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးရွိ လူသား အားလံုးကို ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ား ရရွိ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေလ့က်င့္၊ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၊ ဦးေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုလို၏။ အရွင္းလင္းဆံုးႏွင့္၊ အထင္ရွားဆံုး ဥပမာကား ရွိခဲ့ၿပီးေခ်ၿပီ။ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း။

မည္သူတို႔နည္း။ ငယ္မည္ သိဒၶတၳ ဟု တြင္ေသာ ေဂါတမ ဗုဒၶ ႏွင့္ သူ၏ ေနာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္း တပည့္သာဝက သံဃာမ်ား ပင္တည္း။ ေဂါတမ ဗုဒၶ ကား သူတည္ရွိခဲ့ရာ ကာလ ဘီစီ - ၅၆၃ မွ ဘီစီ - ၄၈၃ ၊ သက္တမ္း - ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) အတြင္း ဤ ေလာက၊ ဤ လူ႔ေဘာင္ အတြင္း အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုး ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုကို  ဂရုဏာ၊ ေလးစားမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တို႔ကို အရင္းျပဳ၍ ခိုင္ခံ့စြာ ဦးေဆာင္လမ္းျပ တည္ေထာင္ သြားခဲ့ေခ်သည္။ သူျမင္သကဲ့ သို႔ သူေဟာခဲ့သည္။ သူသိသကဲ့သို႔ သူေျပာခဲ့သည္။ မခၽြင္းမခ်န္ အားလံုး အမွန္တရားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ သူလုပ္ခဲ့၊ သူေဟာခဲ့သည္ မ်ားကား သူ႔ကိုယ္က်ိဳးမဟုတ္၊ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လို၍ မဟုတ္။ ေလာက အက်ိဳး၊ အမ်ား အက်ိဳး မွ်သာ။ ထို႔အျပင္ သူေျပာတိုင္း၊ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ သူေျပာတိုင္း၊ စာထဲေပထဲ ပါသည္ဟုေျပာတိုင္း မ်က္စိမွိတ္ ယံုစရာ မလို၊ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး၊ လက္ခံမွ ယံု ဟူေသာ ရဲရဲေတာက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အပါအဝင္ သူေဟာေသာ၊ သူေျပာေသာ စကားမ်ား အတြင္း၌ပင္ သူကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးက်ယ္၊ ျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္လိုလ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းမ်ား ကလည္း ပါေခ်ေသး၏။ မည္မွ်ေလာက္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ပါေပနည္း။
(စ)

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလ်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္ က်င့္ဝတ္ စသည့္ အရာအားလံုးတို႔သည္ ကမာၻတည္သေရြ႕၊ လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိသေရြ႕ လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ အရ တည္ရွိေနၾက ဦးမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဤေနရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူသည္ ဦးစြာ မိမိကိုယ္တိုင္ ကမာၻ႔ဆန္ေသာ (တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စၾကာဝဠာ ဆန္လာႏိုင္ၿပီး၊ ယခုပင္ အစပ်ိဳးေနေခ်ၿပီ) အျမင္မ်ိဳး၊ အသိဥာဏ္မ်ိဳး  ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး မိမိသိသကဲ့သို႔ မိမိ ေနာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းသိရွိေအာင္၊ မိမိျမင္သကဲ့သို႔  မိမိေနာက္လိုက္ လူမ်ား ျမင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကား၊ ဦးေဆာင္ လမ္းျပတတ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ႏွင့္မဆို ေလးစားမႈ ကို အရင္းခံေသာ လြတ္လပ္၊ ပြင့္လင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထားရွိအပ္၏။ အဆံုးစြန္ေသာ အဓိပၸာယ္ကား မိမိ၏ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကို ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး နားလည္၊ ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိလာေအာင္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ လြန္စြာမွ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးျခင္းပင္တည္း။


                                                                                                 ေမွာ္ဆရာ
                                                                                                  ၀၅.၁၁.၂၀၀၈ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

Tuesday, October 28, 2008

ကမၻာ့ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း


၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္စတင္ၿပီး ယေန႕ထိတိုင္ ျဖစ္ေနသည့္ ကမၻာ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမွာ ကမၻာ့စီးပြားကပ္ႀကီး (the Great Depression) အၿပီး အဆိုး၀ါးဆံုး စီးပြားေရး ခက္ခဲမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား၏ အၾကပ္အတည္းဆိုက္ေရာက္မႈမွ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားကို အစိုးရမွ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ Crisis သည္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတိုက္သာမက အာ႐ွတိုက္႐ိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္မ်ားအထိပါ ဆက္တိုက္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ၄င္းအခက္အခဲသည္ ေငြေၾကးအျဖစ္သို႕ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ Liquidity Problem အျဖစ္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ားမွ အခက္အခဲအား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းၫိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾက ေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ ။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွပင္ ကမၻာတ၀ွမ္းစီးပြားေရးအခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕လာရသည္။ ၄င္းတို႕ထဲတြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္း ႀကီးလာျခင္း၊ ကမၻာတ၀ွမ္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္လာျခင္း၊ ေငြေခ်းမႈ အေၾကြး၀ယ္ယူမႈမွ ျပႆနာေပၚေပါက္လာျခင္းအျပင္ ဘဏ္ႀကီမ်ားမွ ေဒ၀ါလီခံသြားရျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္ ။

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း
၂၀၀၃ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈအားသည္ 1980-2000 Great Commodities Depression ကာလအၿပီး ျပန္လည္၍ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ေရာင္းခ်မႈအား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏႈန္းတက္လာခဲ့ရာမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ား အဆမတန္တိုးတက္လာသျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ား၏ စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး Stagflation ဟုေခၚသည့္ Demand ႏွင့္ Employment တိုးတက္လာျခင္းမ႐ိွဘဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ Globalization အေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာခဲ့သည္ ။

သတင္းဌာနမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီမွစ၍ ကမၻာတ၀ွမ္းေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈမွာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ IMF ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ Inflation သည္ ေရနံတင္ပို႕ ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ ။ ILO ၏ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ယခုေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ကမၻာတ၀ွမ္း အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ သန္း ၂၀ အထိ ႐ိွလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခက္အခဲ
၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ပစၥည္းေပါင္ႏွံမႈျပႆနာ (Mortgage Crisis)ႏွင့္ ေဒၚလာ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်သည့္ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကာလကပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီဟု ေလ့လာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ယံုၾကည္ထားၾကသည္ ။ Federal Reserve ၏ ယခင္သဘာပတိျဖစ္ခဲ့သူ Alan Greenspan မွ US တြင္ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကးျပႆနာသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးမွစ၍ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္ ။

July ၁၁ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အႀကီးဆံုး အေပါင္လက္ခံသည့္ Indy Mae အား အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ September 13 တြင္ Lehman Brothers မွ တဖန္ေဒ၀ါလီခံသြားခဲ့သည္။ အျခား ေ႐ွ႕ေဆာင္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ Merill Lynch အားလည္း အေမရိကန္ ဘဏ္ႀကီး (Bank of America) မွ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ Lehman Brothers ေဒ၀ါလီခံခဲ့ရသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဏ္(၁၀)ခုမွ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၀)ဘီလီယံအား အေရးေပၚ ရံပံုေငြအျဖစ္ မတည္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအျပင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြင္း September လအထိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း ေဒ၀ါလီခံခဲ့ရသည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၈၁)ခု ႐ိွခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအစိုးရ Secretary of Treasury မွ တင္ျပသည့္ အထူး အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္အား သမၼတဘု႐ွ္အစိုးရမွ ကြန္ဂရက္သို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ကြန္ဂရက္၌ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး $ 700 Billion ႐ိွ Bailout plan အား Congress မွ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ $ 700 Billion ႏွင့္အတူ Emergency Economic Stabilization Act 2008 ကိုပါ ျပဌာန္းၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ Financial Crisis အား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နည္းတူ EU ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ (၁၈)ရက္ႏွင့္ (၁၉)ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ ဆာကိုဇီ၊ ဥေရာပသမဂၢဥကၠဌ ဟုိေဆးမင္ႏူရယ္ဘာ႐ိုဆိုတို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး သမၼတဘြတ္႐ွ္မွ လာမည့္ႏို၀င္ဘာ (၁၅)ရက္ေန႕တြင္ ၀ါ႐ွင္တန္၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ိွသူမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ခုကို လက္ခံက်င္းပသြားမည့္ အေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

ကြန္ရက္မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ $ 700 Billion မွ ကနဦး $ 125 Billion အား ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အေမရိကန္ဘဏ္ႀကီး (၉)ခု၏ ႐ွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ 125 Billon ေဒၚလာအားလည္း ပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ထားခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ ယခုအခါ U.S Treasury အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း႐ိွ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေငြေၾကး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္အကူူေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္သစ္ အျဖစ္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားထံမွ အေပါင္ေငြမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္႐ိွသည္ ။

ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ Treasury Secretary ဟင္နရီေပါလ္ဆင္၏ ကူညီေရးအစီအစဥ္ကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႕သြားေစမည္ျဖစ္သည္ ။ ေပါလ္ဆင္အေနျဖင့္ သူ၏မူလ Financial rescue program အစီအစဥ္အား ခန္႕မွန္းထားၾကသည္ထက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေစ်းကြက္ပ်က္စီးလာသည့္အတြက္ Equity ႐ွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္လာရသည္ ။ ဘဏ္ႀကီး (၁၀၀)၊ insurance ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Financial Services Roundtable မွလည္း US Treasury အား ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္အား insurance ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေၾကးပြဲစား လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွလည္း အစိုးရထံသို႕ ၄င္းတို႕၏ ႐ွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ရ႐ိွေစႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ႐ိွသည္ ။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
အာ႐ွႏွင့္ ဥေရာပမွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ (၂)ရက္ၾကာေတြ႕ ဆံုၿပီး လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအခက္အခဲကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ႐ွာေဖြေနၾကသည္။ စေနေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ၄င္းတို႕က မိမိတို႕အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို ေငြေၾကးအခက္အခဲကပ္ႀကီးအား ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ ရ႐ိွထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အျမင္မ်ားကို ေနာက္လတြင္ ၀ါ႐ွင္တန္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးသြား ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႕မွ ဆက္လက္၍ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို လမ္းညႊန္မႈေပးမည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအား အကူအညီေပးရာတြင္ IMP မွ ဦးေဆာင္သြားရန္ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ၀မ္ၾကားေပါင္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ "ကမၻာ့စီးပြားေရးအေပၚ ယခုေငြေၾကးျပႆနာမွ အမွန္တကယ္ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္နည္းလမ္းအားလံုးကို အသံုးျပဳသြားရပါမည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၀မ္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈအနည္းငယ္သာ ႐ိွေသးေသာ္လည္း ကမၻာတ၀ွမ္း ၀ယ္လိုအား ေလ်ာ့ဆင္းမႈေၾကာင့္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိ္ဳးတိုးတက္မႈနဲ႕ ေရာသြားလိမ့္မည္္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၄%သို႕ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီပြားေရးအင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ ။

IMF အေနျဖင့္လည္း အိုက္စလန္မွ စ၍ ပါကစၥတန္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ႏိုင္ငံထံသုိ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ႏိုင္ေရး ၫိွႏိႈင္းလ်က္႐ိွသည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒၚလာ 4 Billion ခန္႕အထိကို ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျပန္လည္ နလန္ထူလာေရးအတြက္ ပမာဏျပရန္အတြက္ ကတိက၀တ္ ျပဳထား ခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ကမၻာ့ေငြေၾကးျပႆနာသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြး တိုင္းျပည္အမ်ား ခံစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲမွာ ၾကာ႐ွည္စြာျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္႐ိွသည့္အတြက္ ကမၻာတ၀ွမ္းႏွင့္ ႐ွယ္ယာမ်ား ေသာၾကာေန႕တြင္ ထုိးဆင္းသြားေစခဲ့သည္။ အာ႐ွတြင္ နီေက Average သည္ ၅ႏွစ္အတြင္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ၉.၆% ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္ ထုိ႕အတူ ေဟာင္ေကာင္၊မြန္ေဘႏွင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တို႕ တြင္လည္း အလားတူ ႐ွယ္ယာမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ဥေရာပတြင္လည္းေကာင္း၊ US တြင္လည္းေကာင္း၊ အလားတူ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္၊ယမ္းေငြမ်ားမွာမူ ၁၃ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ၊ US ေဒၚလာတြင္ ၉၄.၆ ယမ္း အထိ ေထာင္တက္ခဲ့သည္ ။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ႏုိင္ငံအားလံုးတို႕အေနျဖင့္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကး အခက္အခဲအား ပူးေပါင္း ေျဖ႐ွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြလ်က္႐ိွေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ရပ္တန္႕သြားမည့္ အရိပ္ အေျခအေန မေတြ႕႐ိွေရးေသးေပ ။

လင္းဦး(စိတ္ပညာ)

Saturday, October 25, 2008

စမာနဂိုရ္က ႏြားမေပါင္က်ိဴးလိမ့္မည္ေလာ (အပိုင္း-၄)စမာနဂိုလ္ကႏြားမ အေျခအေန

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုတာက normative concept တခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ရွိေနမွာပါပဲ။ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကို agreed-on measurement criteria ေတြနဲ႕ တိုင္းတာသတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီညြန္ျပကိန္းကဏန္းေတြဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ complete picture တခုကိုေတာ့ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တိုးတက္မွဳကို တိုင္းတာေရး၊ ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ေပၚလစီေရးရာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး evidence-based decision making လုပ္ရာမွာေတာ့ အသံုး၀င္လွပါတယ္။


Conventional measurement approach အရ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကို စီးပြားေရးရာ indicators မ်ားနဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုကို Atlas method အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ရတဲ့ Gross National Income (GNI) per capita နဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ low income economy, low middle income economy, upper-middle income economy နဲ႕ high income economy ဆိုျပီး ခြဲျခားပါတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့တိုးတက္မွဳအစီအရင္ခံစာအရ GNI per capita ေဒၚလာ ၉၃၅နဲ႕ ေအာက္ဆိုရင္ low income economy, ေဒၚလာ ၉၃၅ ကေန ၃၇၀၅ အထိၾကားမွာဆိုရင္ low middle income economy, ေဒၚလာ ၃၇၀၆ နဲ႕ ၁၁၄၅၅ ၾကားမွာဆိုရင္ upper middle income economy နဲ႕ ေဒၚလာ ၁၁၄၅၆ အထက္မွာဆိုရင္ high income economy ဆိုျပီး ခြဲျခားထားပါတယ္။


ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ low income economy အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ရဲ႕ GNI per capita ဟာ ေဒၚလာ ၂၈၁ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ GNI per capita ကို အမ်ားဆံုးကေန၊ အနည္းဆံုးအလိုက္ စီစဥ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ႏိုင္ငံမ်ား

GNP per capita ($)

စင္ကာပူ

၂၈၇၃၀

ဘရူႏိုင္း

၂၆၉၃၀

မေလးရွား

၅၆၂၀

ထိုင္း

၃၀၅၀

အင္ဒိုနီးရွား

၁၄၂၀

ဖိလစ္ပိုင္

၁၃၉၀

ွဗီယက္နမ္

၇၀၀

လာအို

၅၀၀

ကမ္ေဘာဒီးယား

၄၉၀

ျမန္မာ

၂၈၁

(source: www.adb.org)


့ဒီဇယားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္အက်ဆံုး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ တခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ဆန္အိုးၾကီးလို႕ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ ဘက္ေပါင္းစံု စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲျခင္းညံ့ဖ်င္းမွဳေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္သြားခဲ့ရပါျပီ။


ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွဳမွာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္း (inflation rate) အေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဇယားကို အရင္ၾကည့္ပါ။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ရဲ႕ GDP deflator (Inflation rate) အေျခအေနပါ။


ႏိုင္ငံမ်ား

GDP deflator (%)

ဘရူႏိုင္း

0.9

ဖိလစ္ပိုင္

2.8

လာအို

3.2

ထိုင္း

3.4

စင္ကာပူ

4.0

မေလးရွား

5.2

ကမ္ေဘာဒီးယား

6.5

ဗီယက္နမ္

8.2

အင္ဒိုနီးရွား

11.5

ျမန္မာ

18.5

(source: www.adb.org)

ဒီဇယားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္မွဳ မရွိဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မွဳေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာပါလို႕ ဆိုလို႕မရပါ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏွဳန္းဆိုတာက ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ မိုက္ကယ္အီဗင္ဆိုခဲ့သလိုပဲ အစိုးရ ေပၚလစီမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကို ည႔န္ျပေနတဲ့ indicator ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါပဲ။ သုေတသနပညာရွင္ Glesakos က စစ္အသံုးစရိတ္ျမင့္မားမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ budget deficit ေတြ၊ public sector လစာတိုးျမွင့္မွဳေတြဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳကို အဓိကျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ၾကီး (International Institute for Strategic Studies) မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ military Balance စာတမ္းမ်ားပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ US$ 171 million ပဲ ရွိရာက တစတစျမင့္တက္လာျပီး၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ US$ 2000 million ေက်ာ္အထိ ႏွစ္စဥ္သံုးစရိတ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလိုစစ္အသံုးစရိတ္တိုးျမင့္လာမွဳေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုး၀ါးစြာ သက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို လက္ရွိေရးေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚသက္ေရာက္မွဳမ်ား စာတမ္းျပီးသြားတဲ့အခါ econometric analysis က ထြက္လာတဲ့ အေျဖမ်ားနဲ႕အတူ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။


Inflation rate အေၾကာင္းဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာက စနစ္က်တဲ့ monetary policy နဲ႕ တည္ျငိမ္မွဳရွိတဲ့ inflationary expectations ေတြအေပၚမွာ အမ်ားၾကီး မူတည္ပါတယ္။ နအဖအာဏာသိမ္းထားစဥ္ ကာလတေလွ်ာက္မွာ ျမင့္တက္လာတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္းေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏွဳန္းတက္မွဳေတြကို အေရးေပၚကုထံုးအေနနဲ႕ လစာတိုးျမင့္တဲ့ ကိစၥတရပ္တည္းကိုသာ စြဲစြဲျမဲျမဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လစာတိုးေပးထားရင္ ၀န္ထမ္းေတြၾကားက အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ မေက်နပ္မွဳေတြကို ထိန္းကြပ္ထားႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ၊ တပ္သားေတြကို လစာနဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြေပးျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႕ လစာတိုးျမွင့္မွဳေတြကို မဆင္မျခင္ အရမ္းကာေရာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရလာဘ္ကေတာ့ လစာတိုးတာနဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေစ်းေတြက တခါထပ္တက္သြားျပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳႏွဳန္းကို ဘယ္လိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။


ဒီနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႕ စီးပြားေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ အေျခခံ condition ေတြ ရွိထားရပါမယ္။ ပထမတခ်က္က productivity growth ရွိေနရပါမယ္။ ဒုတိယအခ်က္က inflationary expectations ေလ်ာ့နည္းရပါမယ္။ ဒီလိုေလ်ာ့နည္းဖို႕ဆိုတာကလဲ monetary policy ရဲ႕ credibility ျဖစ္မွဳ၊ deficit ratio၊ အစိုးရဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုး စတာေတြအေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္မရွိပဲ လစာတိုးျမင့္မွဳမ်ားလုပ္ရံုနဲ႕ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။


တခါ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မွဳကို commitment ထားျပီး၊ foreign markets competition ကို enhance လုပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားတယ္ဆိုရင္လဲ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ monetary authorities ေတြအေနနဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို equilibrium value နဲ႕ နီးႏိုင္သမွ်နီးေအာင္ commitment ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ inflation rate ျမင့္မားလာမွဳကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာကို monetary authorities မ်ားကသာ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာမွာလဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏွဳန္းျမင့္တက္လာေစႏိုင္တဲ့ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေနမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- product market နဲ႕ factor market ေတြမွာ အစိုးရ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မွဳေတြ သိပ္မ်ားေနရင္ ဗဟိုဘဏ္က offset ၀င္မလုပ္သေရြ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳဟာ တစထက္တစ ျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေတာ့ ဗဟိုဘဏ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာရွိလာျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုမွာ ဗဟုိဘဏ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက အရမ္းကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ေငြေၾကးအေပၚမွာ demand ရွိေနရံုနဲ႕ မျပီးပါဘူး။ Money supply function ရွိရပါမယ္။ Money supply ကို ဗဟိုဘဏ္ကသာ determine လုပ္ရပါတယ္။ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္အရ money demand နဲ႕ supply ဟာ equilibrium interest rate မွာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ interest rate မ်ားေနရင္ excess supply ျဖစ္ျပီး၊ interest rate နည္းေနရင္ excess demand ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က money supply ကို တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳလုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ Monetary Policy ဆိုတာက ေပၚလစီရည္မွန္းခ်က္ေတြ (ဥပမာ- ၀င္ေငြျမင့္တက္လာမွဳ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မွဳ) စတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မွီေစဖို႕ money supply ကို manipulate လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ေတြက interest rate မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ foreign currency ေတြ၊ bond ေတြ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းစတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ money supply ကို steering လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာေတြကလဲ အိမ္ေထာင္စုေတြ၊ စီးပြားေရးေတြလိုပါပဲ၊ revenues နဲ႕ expenditures ကို balance လုပ္ယူရပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ government budget deficit ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို deficit ေတြကို အစိုးရမ်ားက money creation နဲ႕ ေျဖရွင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ေငြစကၠဴေတြ ရိုက္ထုတ္ျပီး၊ money supply ကို ျမွင့္တင္ပစ္ျခင္းပါ။ ဒီေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳေတြက မတရားတက္လာပါေလေရာ။ ဒီေနရာမွာ Money supply ကို တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ကသာ independent ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ money financing လို႕ဆိုတဲ့ ဒီနည္းလမ္းကို အစိုးရက ေတာင္းဆိုလာေပမယ့္ deficit ratios dynamics ကို ဆန္းစစ္ျပီး လက္ခံမွဳ၊ ျငင္းဆိုမွဳေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္လဲ ဗဟိုဘဏ္ဟာ လံုး၀ independence မျဖစ္ရင္ေတာင္မွ Government Interferences အနည္းဆံုးျဖစ္တဲ့ optimal independence ေတာ့ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ အစိုးရအေပၚမွာ dependent နည္းေလေလ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေလေလပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာက်ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားလံုးကို စစ္အုပ္စုက ၾကိဳးကိုင္ထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ effective monetary policy ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာက လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တခါ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ျပည္သူလူထုအေပၚတာ၀န္မခံေသာ ၾကီးမားလွတဲ့ စစ္အသံုးစရိတ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတခုလံုးက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳေတြ၊ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားကို အဆမတန္လစာတိုးျမွင့္ေပးထားမွဳေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ deficit ျပႆနာကိုလည္း money financing ပံုစံကိုသာ အသံုးျပဳေျဖရွင္းေနတာေၾကာင့္ currency value ကလဲ အဆမတန္ထိုးက်ေနပါေတာ့တယ္။


ဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဘက္ေပါင္းစံုက ပ်က္ယြင္းေနမွဳဟာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားရဲ႕ monetary, fiscal policy ေရးရာ နားမလည္မွဳေတြ၊ ပညာရွင္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ အသိဥာဏ္မရွိပဲ ၀င္ေရာက္ၾကိဳးကိုင္စြက္ဖက္မွဳေတြေၾကာင့္ ဆိုတာဟာ “မေျပးေသာ္ကန္ရာရွိ” ဆိုသလိုပဲ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အျခားေသာ macroeconomic indicator ေတြကို အသံုးျပဳျပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးလက္ရွိအေျခအေနကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။


(ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပပါမည္)


ခင္မမမ်ိဳး (၂၅၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)