Sunday, March 8, 2009

Recession လား Depression လား

Recession နဲ ့Depression ကို အရင္က ကၽြန္မလည္းမကဲြပါ။ ကၽြန္မတို ့ဆီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြကိုသာ ကၽြန္မတို ့က ေကာက္ခ်က္ခ်ဆဲြၾကည့္မိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ကမာၻ ့စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္မႈဟာ ဘာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုအေပၚ ရူျမင္လိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖကို ကိုယ္တိုင္ပဲ ရူေစလိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ Recession လား Depression လား ကိုယ္တိုင္ဦးေႏွာက္ရွင္းဖို ့အတြက္ စီးပြားေရး အဘိဓာန္ေတြ ယူၾကည့္လိုက္ပါတယ္။

(1) ပထမဦးဆံုး ေမာင္စူးစမ္းေရးတဲ့ စီးပြားေရးအဘိဓာန္ ယူၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ Recession နဲ ့Depression ကို စကားလံုးအစရွာမရပါ။ ရိုက္သည့္ခုႏွစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဇြန္ 2005 ဒါေၾကာင့္လားမသိ၊ မရိွ။ တျခားဆရာ့စာအုပ္ေတြမွာ အေသးစိတ္ေတာ့ ေရးႏိုင္မည္။ ဒီထဲမွာေတာ့ မပါ။ ထားေတာ့ ။ ေနာက္တစ္အုပ္-

(2) ဆရာေက်ာ္၀င္းရဲ ့ ကမာၻလံုးစီးပြားေရး အဘိဓာန္ထဲမွာ ရွာလိုက္တယ္။ ေဟာ . အျပည့္အစံု ေတြ ့လိုက္ပါၿပီ။ RECESSION က အရင္စေရးပါမည္။ အေၾကာင္းရိွပါသည္။

RECESSION ( ရီးဆက္ရွင္း = စီးပြားေရး အက်ကာလ ) > စီးပြားေရး အတက္အက်သံသရာ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးလပတ္ ႏွစ္ခါဆက္တိုက္ ဂ်ီဒီပီ (GDP) ဆက္တိုက္က်ေနလွ်င္ ၊ ရီဆက္ရွင္း ဟု သတ္မွတ္သည္။ ရီဆက္ရွင္းမွာ ' စီးပြာေရးပ်က္ကပ္ ' (depression) ေလာက္ေတာ့ အေျခအေန မဆိုးေပ။
စီးပြားေရးအက်ကာလ (ရီဆက္ရွင္း) တြင္ အစစ္အမွန္ ဂ်ီဒီပီ (GDP) 10 % ၀န္းက်င္ က်တက္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းမွာ 10 % အတြင္းရိွတက္သည္။ ရီဆက္ရွင္းတစ္ခုမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၆ လမွ ၁၈ လ အထိ ၾကာတက္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း ရီဆက္ရွင္းအမ်ားစုမွာ၊ တစ္ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ ၾကာတက္သည္။

DEPRESSION (စီးပြားေရးပ်က္ကပ္) > ' သည္းသန္ျပင္းထန္ေသာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ' (extreme recession ) ကို ၊ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ သာမန္ ရီးဆက္ရွင္း ထက္အခ်ိန္ကာလ ပိုၾကာတက္ၿပီး ၊စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတက္သည္။ အနည္းဆံုး စီးပြားေရး တန္ ့ရပ္ေနသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္း ျမင့္မားေနတက္ၿပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ပံုမွန္ေအာက္တြင္ ရိွေနတက္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားပ်က္ကပ္တစ္ခုမွာ ဆယ္ႏွစ္၀န္းက်င္ ၾကာတက္ၿပီး၊ စီးပြားေရး အတက္, အက်သံသရာႏွစ္ခု ( သို ့မဟုတ္) သံုးခုမွ်ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရေလ့ရိွသည္။ စီးပြားေရးသမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ စီးပြားပ်က္ကပ္မွာ ၊ 1930 အလြန္ႏွစ္မ်ားက ႀကံဳခဲ ့ရေသာ ' မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္ ' (Great depression) ျဖစ္ပါသည္။ 1840 အလြန္ႏွင့္ 1870 အလြန္ႏွစ္မ်ားကလည္း ၊ အေတာ္အတန္ျပင္းထန္ေသာ စီးပြားပ်က္ကပ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။
အေကာင္းဘက္မွ ေျပာရလွ်င္ စီးပြားပ်က္ကပ္တာရွည္ၿပီး၊ ျပန္လည္ဖဲြ ့စည္းမႈကို အမွန္တကယ္ လုပ္ႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်၊ စီးပြားပ်က္ကပ္လြန္ေျမာက္ခါစမ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(3) ေနာက္ The Penguin ကထုတ္တဲ့ Dictionary of Economics ကို ေကာက္ယူၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္လည္း စံုသားပဲ -

RECESSION > An imprecise term given to a sharp slow- down in the rate of economic growth or a modest decline in economic activity, as distinct from a slump or DEPRESSION which is a more severe and prolonged downturn. RECESSION are a feature of the TRADE CYCLE. Two successive declines in seasonally adjusted, quarterly, real GROSS DOMESTIC PRODUCT would constitute a recession.

DEPRESSION> A downturn in the TRADE CYCLE in which there is a sustained high level of UNEMPLOYMENT. The three or four years following 1929 experienced the last major depression in the world economy.

(4) ေနာက္ ေမာင္ေဘာဂေရးတဲ့ စီးပြားေရးအဘိဓာန္မွာ ရွာၾကည့္လိုက္ပါတယ္- စာအုပ္က ဆရာေက်ာ္၀င္းအဘိဓာန္ထက္ႀကီးၿပီး ခမ္းနားေပမယ့္ ေ၀ါဟာရအရ ပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါတယ္ ။အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုလွပါဘူး - ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။

Recession (n) a slowing down or fall in business activity. စီးပြာေရး အေရာင္းအ၀ယ္- ဆုတ္ဆိုင္းျခင္း။ - က်ဆင္းျခင္း။ ( ယင္းသို ့ေသာ အခါတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အစိုးရသံုးစဲြေငြမ်ား က်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ တိုးပြားျခင္းတုိ ့ ျဖစ္ေပၚတက္သည္။

Depression (n) a period with very little economic activity, resulting in mass unemployment and the failure of many business. စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းသည့္ကာလ။ ( ယင္းကာလတြင္ လူအေျမာက္အျမား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအမ်ား စီးပြားပ်က္ျခင္းတို ့ျဖစ္ေစသည္။) . ဒီေလာက္ပဲပါပါသည္။

References ကိုးကားတာေတာ္လိုက္ၿပီထင္လို ့ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အရိွန္သတ္လို္က္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ၀န္ခံစရာတစ္ခုရိွပါသည္။ ကၽြန္မ Blog ေရးသားသည္ဆိုသည္ထက္ Sharing လည္းလုပ္ရင္း ၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဗဟုသုတရွာရင္း စုေဆာင္းျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းတို ့လည္း ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ကိုယ္သိသေလာက္ အျမင္ေတြလည္း ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေစလိုပါသည္။

အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ကမာၻ ့စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္မႈဟာ Recession လား Depression လား မေသခ်ာမႈေတြမ်ားစြာ ျဖစ္တယ္ခံစားမိတဲ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္အေျဖထုတ္ေနမိပါတယ္ ။ Recession နဲ ့ Depression မတူတာကို ေဟာေျပာပဲြေတြမွာေရာ ကၽြန္မတို ့ဆရာဆရာမေတြကပါ ရွင္းျပပါတယ္ ။ ကၽြန္မသင္ေနတဲ့ Business Management မွာ Eco တစ္ဘာသာကိုပဲ အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီးသင္လိုက္ရတဲ့အတြက္ Economic View အရ သိပ္အာေဘာ္ မရလိုက္ဘူး ။ အျပင္မွာ သင္တန္းေတြထပ္တက္ ေဟာေျပာပဲြေတြ သြားနားေထာင္ေတာ့မွ ေတာ္ေတာ္ ခံတြင္းေတြ ့လာတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သာယာ၀ေျပာ ဖံြ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို ့ကို Economic View အရ မၾကည့္ရင္ အျမင္မရိွရင္ ဘယ္လိုမွ ႀကီးပြားတိုးတက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မ ဟိုေန ့က Myanmar IT development web ကို သြားလည္ၾကည့္ေတာ့ IT အေၾကာင္းေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီးေရးၾကတာ တကယ္အပ်ံစားပဲ ။ စီးပြားေရးအေၾကာင္းေတြလည္းပါတယ္ ။ တကယ္မိုက္တယ္။
အဲ . ကိုယ္သင္ေနတဲ့စီးပြားေရးနဲ ့ဆိုင္တဲ့ Economic, Management ဖိုရမ္တို ့ Groups တို ့က က်ေတာ့ မေတြ ့မိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္၀မ္းနည္းမိတယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာ Groups Discussion အေနနဲ ့ကို ဖက္ခ်င္တာ ။ ကိုယ့္ျမန္မာစကားလံုးေတြနဲ ့ျမန္မာလို ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ေတြက သူ ့အခန္းလိုက္ ၀င္ေဆြးေႏြးေပးေစခ်င္တာပါ။ အခြင့္အလန္းဂ်ာနယ္က Web ေပၚတင္ေပးထားတဲ့စာေတြ ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္၀မ္းသာရပါတယ္။ Myanmar Entrepreneur blog ကလည္းေတာ္ေတာ္ေကာင္းေပမယ့္ ဖိုရမ္တစ္ခုအေနရင္ ရိွရင္ေကာင္းမယ္လို ့ခံစားရပါတယ္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မွာ အေရးႀကီးဆံုးထိပ္စီးေတြထဲမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေတြထဲမွာ အလယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ေနတယ္လို ့ခံစားမိတဲ့အတြက္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

references:
(1) ေမာင္စူးစမ္းေရးတဲ့ စီးပြားေရးအဘိဓာန္ (2005 ဇြန္)
(2) ဆရာေက်ာ္၀င္းရဲ ့ ကမာၻလံုးစီးပြားေရး အဘိဓာန္ ( 2007 ဒီဇင္ဘာ )
(3) The Penguin ကထုတ္တဲ့ Dictionary of Economics (fifth edition 1992)
(4) ေမာင္ေဘာဂေရးတဲ့ စီးပြားေရးအဘိဓာန္ ( 1996 စက္တင္ဘာ )

( စီးပြားေရး အဘိဓာန္ေရးတဲ့ ဆရာမ်ားအားလံုးကို အထူးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ဆရာတို ့မွာ အဘိဓာန္ေရးသည့္ ခုႏွစ္ႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အေျခအေနမ်ားမူတည္ၿပီး အကုန္အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုေသးသည္ကို Blog ကေန ေရးသားလိုက္ရသည့္အတြက္ တမ်ိဳးမထင္ေစလိုပါ။ အဆင္ေျပလွ်င္ လက္ရိွအေျခအေနနဲ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြမယ့္ စကားလံုးအသစ္မ်ား ကို တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ update လုပ္ဖို ့လိုအပ္လွပါသည္။ အဂၤလိပ္ လိုခ်ည္းေရးသားသည့္ စာအုပ္ ခုႏွစ္ကို ၾကည့္ရင္ သိသာပါသည္။ သို ့အတြက္ေၾကာင့္ (Positive) အျပဳသေဘာ ထင္ျမင္ခ်က္ေလးအေနျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ )

No comments:

Post a Comment