Monday, August 11, 2008

GDP ႏွင့္ GDH ၾကားကြာျခားမႈမ်ား

ဂ်ီဒီပီ(GDP)ဆိုသည္မွာ Gross Domestic Product “စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္” ပင္ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးယခင္ ကတည္းကပင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို GDP ႏွင့္တိုင္းတာခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ီဒီပီတက္လွ်င္ စီးပြားေရး တိုးတက္ၿပီး ဂ်ီဒီပီက်လွ်င္ စီးပြားေရးက်သည္။ သို႔ရာတြင္ ဂ်ီဒီပီသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္တိုင္ “ဖြြံ႕ၿဖိဳးမႈ”ကို မတိုင္းတာႏုိင္ေပ။ တိးုတက္မႈ (Growth) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Development) ဟူေသာေ၀ါဟာရႏွစ္ခု၏ အသံုး၀င္မႈမွာ မ်ားစြာ ကြဲျပားသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မရႏိုင္ေပ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ တိုးတက္မႈသည္္ ေရ႐ွည္သေဘာေဆာင္ရမည္ (Substainable) ႐ွိရမည္။ မွ်တရမည္( Justic)႐ွိရမည္ ဟုယေန႔ေဘာဂေဗဒ ပညာ႐ွင္မ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ီဒီပီသည္ စီးပြားေရးစာမ်က္ႏွာ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အ တြက္္ UNDPအဖြဲ႕ႀကီးက HDI ဆိုသည့္ “လူ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ညႊန္ကိန္း”ကို ထပ္မံအားျဖည့္ တီထြင္္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုညႊန္ကိန္းတြင္ လူ႕သက္တမ္း၊ ပညာေရးအဆင့္္ ႏွင့္၀ယ္လိုအား တို႕အေပၚတြင္ အေျခခံံထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း HDIသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုင္းတာခ်က္တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။
ယေန႔ကမၻာ့႐ြာျဖစ္တည္မႈ၊ နည္းပညာတိုးတက္မႈ ဂယက္မ်ားေၾကာင့္ အသံုး၀င္မႈ (Utility)ကို ပိုမိုု စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ Utility ၏ ျပဌာန္းခ်က္သည္ အသံုး၀င္မႈတြင္ပင္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ “စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္႐ြင္မႈ” အထိ ဦးတည္လာသည္။ ခက္ေနသည္မွာ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ ေပ်ာ္႐ြင္မႈကို မတိုင္းတာ ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္္ တိုင္းတာနည္းသစ္ကို ႐ွာေဖြလာၾကသည္။ ထိုနည္းသစ္မွာ ဂ်ီဒီအိတ္ခ်္ (GDH- Gross Domestic Happiness) စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းေပ်ာ္႐ႊင္မႈ တန္ဖိုးပင္ျဖစ္သည္။ GDH တြက္ရာတြင္ တိုင္းျပည္လူဦးေရ ႐ွိ ေပ်ာ္႐ႊင္သူ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အကဲျဖတ္သည္။ ေပ်ာ္႐ြင္မႈႏွင့္္ ၀င္ေငြသည္ တိုက္႐ိုက္္ ဆက္စပ္မႈ ႐ွိေသာ္္လည္း အတိုင္းအတား တစ္ခုအထိသာျဖစ္သည္။ ဖြံၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းေနေသာ ႏို္င္ငံႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အထိဟု သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ အလြန္အမင္း မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့့္္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုး တက္လာမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းမႈႏွင့္ သယံဇာတက်ိန္စာသင့္မႈ မ်ားျဖစ္ပြား လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ွးကအသံုးျပဳခဲ့ေသာ အစဥ္အလာ ဂ်ီဒီပီကို ပိုမိုတိက်မႈ ႐ွိေစရန္၊ ပိုမိုစစ္မွန္မႈ ႐ွိလာေစရန္ ျဖည့္ဆည္းလာၾကသည္။ ထိုျဖည့္ဆည္းမႈသည္ အစိမ္းေရာင္ NNP (Green Net National Product) ပင္ျဖစ္သည္။ Green NNP ကို အစိမ္းေရာင္ အသားတင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ဟု ျမန္မာမႈျပဳထားသည္။ ယခင္က GDP၏ အမွန္တန္ဖိုးကို သိ႐ွိရန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြြမႈ (Inflation )ႏွင့္ ညိွယူသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သယံဇာတ ေလ်ာ့နည္းလာမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈတို႔ကိုပါ ႏႈတ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ ထိုေလ်ာ့နည္းမႈႏွင့္ ယိုယြင္းမႈကို ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းရေသာ စရိတ္သည္ ၀င္ေငြႏွင့္တူညီေနလွ်င္ (သို႔) ပိုေနလွ်င္အဆိုပါတိုင္းျပည္အေနျဖင့္ GDP တူညီေနသည့္တိုင္ NNPက်ေနသည္။ ေရ႐ွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Substainable Development) အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ကို မေဆာင္ဘဲ အႏႈတ္ျပေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ GDP ႏွင့္GDH တို႔ၾကား ကြဲျပားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးအျမင္သစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းတင္ျပရလွ်င္ ယေန႔ႏိုင္ငံအမ်ားစု ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆင္းရဲ ဲဲမြဲေတမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ GDH သည္ GDP ႏွင့္စာလွ်င္ သာလြန္ထိေရာက္မႈ ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။
ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ ။ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ (၂၀.၁၂.၀၇)

Myanmar Entrepreneur Group ကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ဘေလာ့ဂါ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလိုဘေလာ့မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက တစ္ေန႔ေန႔မွာ ကိုယ္သိၿပီးသားေတြကို ျပန္လည္ေ၀ငွႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အေတြးက ကိုယ္သင္ယူလို႔ၿပီးရင္ ျပန္ၿပီးေ၀မယ္ေပါ့။ ဆရာမျပန္လုပ္မယ္လို႔ ရည္႐ြယ္ခဲ့တာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေလး အနည္းငယ္လြဲသြားေပမယ့္ အခုဒီဘေလာ့မွာ ၀င္ေရးခြင့္ရၿပီဆိုေတာ့ အိပ္မက္ေတြ တစ္နည္းတဖံုနဲ႔ အေကာင္အထည္ ျပန္ေပၚလာၿပီလို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘေလာ့မွာ ၀င္ေရးဖို႔ ဖိတ္တဲ့ ကိုစိုးထက္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီဘေလာ့႐ွိေနၿပီလို႔ သတင္းေပးတဲ့ ကိုကိုဖရီးကိုလည္း ေက်းဇူးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးေတြ ေရးသားတင္ဆက္ပါ့မယ္။

3 comments:

  1. လာေရာက္အားျဖည့္တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ် ပိုစ့္ေလးကလဲ အေတာ္ ပညာရပါတယ္ ။ ေနာက္လည္းဆက္လက္ေရးသားဖုိ႔ ဖိ္တ္ေခၚပါတယ္ ခင္ဗ်။

    ReplyDelete
  2. အခုလို ပညာ႐ွင္ေတြ ပါဝင္လာဖို႕ ကို ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့တာပါ ... ပါဝင္ ေရးသား ေပးတာ ေက်းဇူး အရမ္း တင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ... :)

    ReplyDelete
  3. ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြဟာအေတြးအေခၚနဲ႕လက္ေတြ႕တရားကိုေပါင္းစပ္ခ်င္ ၾကသူေတြဆိုေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာကို ေဘာဂေဗဒနည္းနဲ႕ ေဟာဒီလိုရွင္း လင္းထားၾကေလရဲ႕ .................“ေပ်ာ္ရႊင္မႈ=မိမိရရိွေနမႈ /မိမိလိုခ်င္ေနမႈ”... ဆိုလိုတာက ဘ၀မွာမိမိကဘာေတြလိုခ်င္ေပမယ့္တကယ္ရတာကဘာေတြလဲ ဆိုၿပီး ကိန္းဂဏန္းေတြ အစားထိုးတင္ျပခ်င္နတာပါ။ အဲဒါကို (cardinal untility approach) လို႕ေခၚၿပီး...ေပ်ာ္ရႊင္မႈေဘာဂေဗဒလို႕ အမည္ေပးထား ၾကပါေၾကာင္း ။ ။

    ReplyDelete